منتخبین دانشکده علوم پایه در شورای بین الملل دانشگاه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۶/۱۳ - 08:53 | 
1- دکتر عباس نجاتی (استاد) 
2- سرکار خانم ماندانا امیری (دانشیار) 
3- دکتر مرتضی نطاق نجفی (دانشیار)