منتخبین دانشکده فنی در شورای بین الملل دانشگاه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۶/۱۳ - 08:51 | 
1- دکتر عادل اکبری مجد (دانشیار)
2- دکتر هادی غائبی (استادیار) 
3- دکتر مهدی شاهدی اصل (استادیار)