ورود به سایت

معاون مرکز رشد واحدهای فناور

 | تاریخ ارسال: 1397/5/9 - 10:36 | 


علیرضا دستور

کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات
           
اهم وظایف:
• همکاری دراداره کلیه امور مرکز رشد بر طبق اساسنامه و مصوبه های هیات امنا
• همکاری در تهیه و تنظیم بودجه سالانه و ارائه به شورای مرکز رشد
• نظارت بر فعالیت واحدهای فناوری مستقر در مرکز رشد برای حصول اطمینان از انطباق فعالیت هابا اهداف پیش
بینی شده
• ایجاد زمینه های لازم برای ارتقاء و توسعه واحدهای فناوری
• برنامه ریزی و اتخاذ تدابیر لازم در بودجه و تقویت بنیه مالی و جذب امکانات برای مرکز رشد
• ارائه گزارش عملکرد سالیانه مرکز رشد
• هماهنگی به منظور برگزاری نشستهای شورای مرکز و تهیه و تنظیم صورت جلسات مربوطه.
• برنامه ریزی و هماهنگی و پیگیری امور مرتبط با بخشهای مختلف دانشگاه.
• تهیه و تدوین گزارش در خصوص فعالیتهای انجام یافته.
• هماهنگی برای امور مربوط به مصاحبه و ارزیابی و نظارت بر هسته / واحدها.
• تدوین و انعکاس فعالیتهای انجام شده به مدیریت.
• دبیر و عضو شورای پذیرش عمومی، شورای کمیته ارزیابی اقتصادی، شورای پذیرش تخصصی، شورای مرکز و شورای راهبردی.
• انجام کلیه مکاتبات مرکز با سازمانها، ادارت داخل استان و خارج از استان.
• تدوین کننده و بازنگر آئیننامه ها، فلوچارتها و کاربرگهای مربوط به فرآیند جذب و پذیرش و نظارت و ارزیابی به طور مداوم.
• هماهنگ کننده کلیه ی مشاورهها و جلسات با مسئولین ادارات مختلف
• رایزن انتخاب مشاور و داور تخصصی برای ایدههای قابل طرح در شورای پذیرش تخصصی.
• کمک کار در تدوین برنامه های آتی مرکز.
• برنامه ریزی و توجیه افراد به منظور جذب و پذیرش آنها در قالب هسته / واحدها ( ارائه ی فرمها و رسشنامه های مربوطه، جمع آوری و ارائه ی فرمهای مربوطه به شورا، انعکاس پذیرش و یا عدم پذیرش به واحد مربوطه) با هماهنگی مقام مافوق در چاچوب ضوابط و مقررات
• برنامه ریزی و هماهنگی به منظور برگزاری جلسات شورای مرکز و تهیه و تنظیم صورتجلسات مربوطه.
• پیگیری مصوبات اجرائی شورا.
• انجام سایر اموری که در چارچوب وظایف محول میشود