همایش‌های برگزارشده

 | تاریخ ارسال: 1400/4/28 - 10:51 | 
  1. دومین کنفرانس بین المللی کاربردهای فناوریهای نوین (در علوم زیستی)، بهمن ۱۳۹۹
  2. اولین کنفرانس بین‌المللی اپتوالکترونیک، اپتیک کاربردی و میکروالکترونیک، مرداد ۱۳۹۸
  3. دهمین کنفرانس فیزیک آماری، ماده چگال نرم و سیستم‌های پیچیده، اردیبهشت۱۳۹۷
  4. اولین کنفرانس بین المللی کاربرد فناوری های نوین، شهریور ۱۳۹۵