کتاب های منشر شده گروه زراعت و اصلاح نباتات

 | تاریخ ارسال: 1396/10/3 - 14:55 | 
پلی پلوئیدی جهت گیری های اخیر و چشم اندازهای آتی
ترجمه: دکتر رسول اصغری زکریا
سال چاپ:۱۳۹۹
شابک: ۶-۱۶۳-۹۹۴-۶۰۰-۹۷۸
همسانه سازی DNA: شیوه های عملی
ترجمه: دکتر رسول اصغری زکریا، سمیرا مینایی میناباد
سال چاپ: ۱۴۰۰
شابک: ۵-۴۵-۷۲۵۸-۶۲۲-۹۷۸
مهندسی متابولیک گیاهی(جهت گیریها و تکنیک های جدید)
ترجمه: دکتر رسول اصغری زکریا، احمد شاهی زاده
سال چاپ: ۱۳۹۹
شابک: ۰-۰۸-۷۲۵۸-۶۲۲-۹۷۸
سلول های گیاهی و اندامک های آن ها
ترجمه: دکتر رسول اصغری زکریا
سال چاپ: ۱۴۰۰
شابک: ۵-۵۸-۷۲۵۸-۶۲۲-۹۷۸
تولید غلات
تالیف: دکتر رئوف سید شریفی، دکتر راضیه خلیل زاده
سال چاپ: ۱۳۹۶
شابک: ۴-۹۷۸-۶۰۰-۸۵۶۹-۴۰
مورفولوژی و مراحل رشد و نمو گیاهان زراعی
تالیف: دکتر رئوف سید شریفی، دکتر راضیه خلیل زاده
سال چاپ: ۱۳۹۷
شابک: ۹-۵۸-۸۵۶۹-۶۰۰-۹۷۸
ارزیابی صفات زراعی و مورفوفیزیولوژیکی گیاهان زراعی
تصنیف: دکتر رئوف سید شریفی، دکتر اسماعیل قلی نژاد
سال چاپ:۱۴۰۰
شابک: ۱-۵۶-۷۲۵۸-۶۲۲-۹۷۸
مهندسی متابولیک برای تجاری سازی فرایندهای زیستی
مترجم: دکتر رسول اصغری زکریا
سال چاپ: ۱۳۹۷
شابک: ۹-۷۴-۸۵۶۹-۶۰۰-۹۷۸
فرهنگ گیاهان دارویی (جلد اول)
مترجمان: دکتر علی عبادی، دکتر علی تیمور زاده، مهدی عقیقی شاهوردی کندی
سال چاپ: ۱۳۹۰
شابک: ۱-۴۶-۲۹۲۱-۹۶۴-۹۷۸
گیاهان صنعتی (چاپ دوم)
تالیف: دکتر رئوف سید شریفی
سال چاپ: ۱۳۸۸
شابک: ۳-۴۰-۶۰۰۸-۹۶۴-۹۷۸
مباحث نوین در زراعت و فیزیولوژی گیاهی
تالیف: دکتر علی عبادی، دکتر احمد توبه، مهدی عقیقی شاهوردی کندی
سال چاپ: ۱۳۹۰
شابک: ۰-۴۳-۲۹۲۱-۹۶۴-۹۷۸
زراعت گیاهان علوفه ای (چاپ دوم)
تالیف: دکتر رئوف سید شریفی، دکتر سعید حکم علی پور
سال چاپ: ۱۳۹۳
شابک: ۱-۸۶-۶۰۰۸-۹۶۴-۹۷۸

گیاهان صنعتی
تالیف: دکتر رئوف سید شریفی
سال چاپ: ۱۳۸۶
شابک: ۵-۵۲-۸۱۸۴-۹۶۴-۹۷۸
کنترل علف های هرز
تالیف: دکتر حمید رضا محمد دوست چمن آباد
سال چاپ: ۱۳۹۰
شابکک ۶-۲۱۶-۱۰۲-۶۰۰-۹۷۸
بیو شیمی عمومی بیوشیمی ساختمانی
تالیف:دکتر محمد صدقی
سال چاپ: ۱۳۸۹
شابک: ۱-۱۲۵-۱۰۲-۶۰۰-۹۷۸
ژنتیک علف های هرز و گیاهان مهاجم
مترجمان:دکتر محمدتقی آل ابراهیم ، مهندس شیوا حمید زاده مقدم
سال چاپ: ۱۳۹۶
شابک: ۰-۱۹-۸۵۶۹-۶۰۰-۹۷۸
زراعت سیب زمینی
تالیف: دکتر افشار آزاد بخت، دکتر محمدتقی آل ابراهیم 
سال چاپ: ۱۳۹۶
شابک: ۵-۰-۹۷۹۶۲-۶۰۰-۹۷۸
مدیریت علف های هرز باغ های مرکبات
تالیف: دکترمحمدتقی آل ابراهیم، مهندس رحمان خاکزاد، مهندس رقیه مجد
سال چاپ: ۱۳۹۵
شابک: ۵-۰۱-۸۵۶۹-۶۰۰-۹۷۸
مقاومت به گلایفوسیت در گیاهان زراعی و علف های هرز
مترجمان: دکترمحمدتقی آل ابراهیم، دکتر ایرج نصرتی، دکتر کمال حاج محمد نیا قالی باف
 سال چاپ: ۱۳۹۶
شابک: ۰-۳۵۰-۳۸۶-۹۶۴-۹۷۸
بیان ژن در پروکاریوت ها و یو کاریوت ها
تالیف: دکتر سارا دژستان، دکتر مهدی بهنامیان
سال چاپ: ۱۳۹۵
شابک: ۴-۵۵۱-۹۷۰-۹۶۴-۹۷۸
مواد غذایی تغییر یافته ی ژنتیکی
مترجمان: دکتر رسول اصغری زکریا، گیتی ستوده اردبیلی،شیوا حمید زاده مقدم
سال چاپ: ۱۳۹۷
شابک: ۲-۵۷-۸۵۶۹-۶۰۰-۹۷۸

آشنایی با PCR
مترجمان: دکتر رسول اصغری زکریا، گیتی ستوده اردبیلی
سال چاپ: ۱۳۹۶
شابک: ۱-۴۱-۸۵۶۹-۶۰۰-۹۷۸
ژنتیک تکمیلی
تالیف: دکتر رسول اصغری زکریا
سال چاپ:
شابک:
مروری بر مفاهیم و تمرینات ژنتیک
تالیف: دکتر رسول اصغری زکریا،حمید حا‌تمی‌ ملکی‌
سال چاپ: ۱۳۸۵
شابک: ۷-۲۸-۸۴۷۸-۹۶۴
گونه های اژیلوپس
تالیف: دکتر رسول اصغری زکریا
سال چاپ: ۱۳۹۶
شابک: ۵-۱۴-۸۵۶۹-۶۰۰-۹۷۸
پرایمینگ بذر
تالیف: دکتر محمد صدقی، مهندس لیلا یاری،مهندس حسین صادقی
سال چاپ:۱۳۹۲
شابک:۶-۱۵-۶۲۰۰-۶۰۰-۹۷۸
herbicide resistance in weeds and crops
تالیف: دکتر آل ابراهیم، روزبه زنگویی نزاد،Ming Tseng
سال چاپ:۱۳۹۶
شابک: 

بیوشیمی گیاهی
تالیف: محمد صدقی
سال چاپ: ۱۳۹۴
شابک: ۹۷۸۶۰۰۷۹۰۲۰۸۰
محافظ های گیاهی و تنش های غیر زیستی
تالیف: دکتر هاشم هادی، دکتر رئوف سید شریفی،مهندس علی نامور
سال چاپ: ۱۳۹۵
شابک: ۹-۸۵-۶۶۴۸-۶۰۰-۹۷۸

مورفولوژی و مراحل رشد و نمو گیاهان زراعی
تالیف: دکتر رئوف سیدشریفی، دکتر راضیه خلیل زاده
سال چاپ: ۱۳۹۷
شابک: ۹-۵۸-۸۵۶۹-۶۰۰-۹۷۸
رگرسیون مولفه های اصلی در تخمین عملکرد گیاهان زراعی
مترجمان: دکتر رئوف سیدشریفی، دکتر هاشم هادی، مهندس علی نامور
سال چاپ: ۱۳۹۶
شابک: ۹-۸-۹۷۱۰۰-۶۰۰-۹۷۸

کودهای زیستی در زراعت
تالیف: دکتر رئوف سید شریفی، مهندس علی نامور
سال چاپ: ۱۳۹۴
شابک: ۵-۱-۹۶۰۴۷-۶۰۰-۹۷۸

زراعت حبوبات
تالیف: دکتر مرتضی سام دلیری، دکتر رئوف سیدشریفی، دکتر بهروز اسماعیل پور
سال چاپ: ۱۳۸۹
شابک: ۷-۷۵۱-۲۲۳-۹۶۴-۹۷۸
گیاهان صنعتی
تالیف: دکتر رئوف سیدشریفی
سال چاپ: ۱۳۹۶
شابک: ۳-۴۰-۶۰۰۸-۹۶۴-۹۷۸
تولید غلات
تالیف: دکتر رئوف سیدشریفی، دکتر راضیه خلیل زاده
سال چاپ:۱۳۹۶
شابک: ۴-۴۰-۸۵۶۹-۶۰۰-۹۷۸
زراعت گیاهان لیفی
تالیف: دکتر رئوف سیدشریفی، دکتر اسماعیل قلی نژاد
سال چاپ: ۱۳۹۴
شابک: ۰-۱۱-۷۹۰۲-۶۰۰-۹۷۸

زراعت در شرایط تنش های محیطی
تالیف: دکتر رئوف سیدشریفی، دکتر سعید حکم علی پور
سال چاپ: ۱۳۹۵
شابک: ۷-۸۴-۹۶۲۶-۶۰۰-۹۷۸
اصول و روش های تولید بذر پیش پایه سیب زمینی
تالیف: دکتر رسول اصغری زکریا، مهندس مجتبی فتحی
سال چاپ: ۱۳۸۹
شابک: ۸-۱۲۶-۱۰۲-۶۰۰-۹۷۸
زراعت و اصلاح سیب زمینی
تالیف: دکتر رسول اصغری زکریا، دکتر رئوف سیدشریفی
سال چاپ: ۱۳۸۷
شابک: ۳-۵۶-۸۱۸۴-۹۶۴-۹۷۸
تکنولوژی تولید و گواهی بذر
تالیف: دکتر احمد توبه، مهندس غلامرضا حمزه پور سوینی، مهندس مهدی آذر گشب قره قشلاق، دکتر سعید حکم علی پور
سال چاپ: ۱۳۹۴
شابک: ۹-۸۶۴-۱۰۲-۶۰۰-۹۷۸

تولید سیب زمینی ارگانیک و مدیریت تلفیقی آفات آن
مترجمان: دکتر احمد توبه، مقصود ضیاء چهره، غلامرضا حمزه پور، دکتر محمد تقی آل ابراهیم
سال چاپ:۱۳۹۵
شابک: ۷-۵-۹۶۱۶۶-۶۰۰-۹۷۸
زراعت نخود
تالیف: دکتر احمد توبه، دکتر سعید صادق زاده حمایتی، مهندس مقصود ضیاچهره
سال چاپ: ۱۳۹۶
شابک: ۵-۶-۹۷۱۰۰-۶۰۰-۹۷۸
گندم از تولید تا مصرف
تالیف: دکتر حمیدرضا محمددوست چمن آباد، دکتر قدیر نوری قنبلانی، دکتر علی اصغری، مهندس علی رضا نوری قنبلانی
سال چاپ: ۱۳۸۹
شابک: ۶-۰۷۶-۱۰۲-۶۰۰-۹۷۸

دفعات مشاهده: 5447 بار   |   دفعات چاپ: 1092 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر