تماس با ما

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۸/۱۶ - 10:44 | 
 
آدرس
دانشگاه محقق اردبیلی - ساختمان مرکزی - طبقه دوم - گروه همکاری های علمی و بین المللی     
تلفن تماس
31505012 -045
فکس
045-33510133
 پست الکترونیک   
iro@uma.ac.ir