معرفی ریاست

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۸/۱۶ - 10:40 | رئیس گروه همکاری های علمی و بین الملل دانشگاه محقق اردبیلی
دکتر محمد تقی آل ابراهیم
دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی

مشاهده پروفایل