دفتر مرکزی دانشگاه در تهران

 | تاریخ ارسال: 1398/11/12 - 14:16 | 
رئیس اداره مرکزی دانشگاه در تهران: فاضل نباتی مقدم
شماره تماس: ۰۲۱۸۸۸۳۴۳۹۷
شماره فکس: ۰۲۱۸۸۸۲۹۸۳۴