جلسه سوم

موضوع جلسه: بررسی مسائل اساسی گردشگری استان و ارائه راهکارهایی برای توسعه گردشگری

  اهم موضوعات مورد بررسی در جلسه:

  1-  موانع  توسعه گردشگری در استان اردبیل

  2-   فرصتهای سرمایه گذاری و راهکارها و اقدامات اساسی پیشنهادی 

3- راهکارهای توسعه گردشگری در سطح خرد در استان اردبیل

گزارش جلسه

جلسه سوم1
جلسه سوم 2
جلسه سوم 3