جلسه اول

موضوع جلسه: آغاز به کار رسمی اتاق فکر استان اردبیل

این جلسه با شرکت مسئولین سازمانها و نهادهای مرتبط تشکیل شد.

موضوعات مورد بحث:

1- شناسایی و تشکیل بانک اطلاعاتی نخبگان استان در موضوعات مورد بررسی در اتاق فکر استان.

2- شناسایی و الویت بندی مسائل اساسی استان اردبیل

1
2
3
4
5
6
7