کنفرانس تهران هوشمند

 | تاریخ ارسال: 1398/7/14 - 11:15 | 

فراخوان بیست و هشتمین اجلاس سراسری نماز با عنوان نماز و مدرسه

 | تاریخ ارسال: 1398/7/9 - 10:07 | 

اولین همایش ملی سرمایه اجتماعی بر پایه آموزه های اسلامی

 | تاریخ ارسال: 1398/5/16 - 13:02 | 

اولین همایش ملی حکمرانی

 | تاریخ ارسال: 1398/5/14 - 15:46 | 

همایش بین المللی بازاندیشی آرای استاد مطهری در مواجهه با مسائل امروز

 | تاریخ ارسال: 1398/5/14 - 15:20 |