اعضای کمیته علمی

اعضای کمیته علمی آکادمی زبان (انگلیسی) عبارتند از:

1. دکتر رضا عبدی، دانشیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی

2. دکتر توحید صیامی، استادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی

3. دکتر اوشا برهمند، دانشیار گروه روانشناسی (گویشور بومی)

4. دکتر سید محمد رضی نژاد، استادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی

5. دکتر ولی محمدی، بورسیه گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه


آقای دکتر  عادل آزاددل (استادیار گروه زبان و ادبیات عربی) در زبان عربی و آقای دکتر رامین محرمی (دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی) در زبان فارسی عضو کمیته علمی میباشند.

ضمناً سرکار خانم رویا راثی زاده مسئول امور اجرایی و دبیر کمیته علمی آکادمی میباشند.