مدیریت

مدیریت آکادمی زبان دانشگاه در حال حاضر به عهده آقای دکتر محمد تقی آل ابراهیم دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی میباشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر از صفحه شخصی دکتر محمد تقی آل ابراهیم بازدید نمایید.