ورود به سایت

برنامه کاری

برنامه ساعات مراجعات دانشجویان به آموزش دانشکده علوم پایه

 

ایام هفته

10-8

11-10

12-11

15-14

شنبه

گواهی اشتغال به تحصیل

 

پاسخ به مراجعات متفرقه

معرفی به استاد

یکشنبه

تسویه حساب

تسویه حساب

پاسخ به مراجعات متفرقه

 

دوشنبه

 

معرفی به استاد

پاسخ به مراجعات متفرقه

 

سه شنبه

گواهی اشتغال به تحصیل

 

پاسخ به مراجعات متفرقه

معرفی به استاد

چهارشنبه

تسویه حساب

تسویه حساب

پاسخ به مراجعات متفرقه


 u  در ایام امتحانات ، ثبت نام و انتخاب واحد ، آموزش به مراجعات پاسخگو نخواهد بود.      
u   فقط در زمانهای تعیین شده به آموزش مراجعه نمایید.