ورود به سایت

آدرس دانشکده

دفتر ریاست دانشکده: 31505177-045

دورنگار: 33514701-045

معاون آموزشی و دانشجویی: 31505177-045

معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی: 31505193-045

آدرس دانشکده:  اردبیل، انتهای خیابان دانشگاه، دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده علوم

صندوق پستی: 179

کد پستی: 56199-11367