ورود به سایت

 

برای آشنایی با هریک از دستگاه های زیر روی لینک مربوطه کلیک نمایید:

1- دستگاه SEM

2- طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه (FT- IR)

3- طیف سنجی بازتابشی انتشاری (DRS)

4- دستگاه XRD

درصورت نیاز به استفاده از دستگاه های فوق الذکر به بخش آزمایشگاه مرکزی مراجعه فرمائید.CAPTCHA