ورود به سایت

 

  نکات مهم در انبارش سیلندر ها ی گازی

AWT IMAGE

 v جدا بودن سیلندرهای پر از سیلندرهای خالی.
v داشتن زنجیر یا تسمه مناسب برای مهار کردن.
v نداشتن خوردگی و پوسیدگی در بدنه .
v نگهداری سیلندر به صورت عمودی.
v جدا بودن سیلندرهای مختلف از هم .
v عدم نگهداری در نزدیکی مدار الکتریکی .
v اجتناب از سیگار کشیدن در کنار سیلندرها.
v وجود تهویه مناسب در انبار سیلندرها .
v داشتن کلاهک یا سرپوش مناسب .
v داشتن برچسب مناسب بر روی سیلندرها.
v داشتن کارت تست هیدرواستاتیک سالیانه .
v مهار شدن سیلندر به صورت جداگانه.


AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGECAPTCHA