دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

گروه مهندسی تولید و ژنتیک به نژادی
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی زمینه تحقیقاتی تصویر
رسول اصغری زکریا استاد زراعت و اصلاح نبابات AWT IMAGE
علی اصغری دانشیار زراعت و اصلاح نبابات AWT IMAGE
مرتضی برمکی دانشیار زراعت و اصلاح نبابات AWT IMAGE
احمد توبه استاد زراعت و اصلاح نبابات AWT IMAGE
محمد تقی آل ابراهیم استاد زراعت و اصلاح نبابات AWT IMAGE
سدابه جهانبخش استاد زراعت و اصلاح نبابات AWT IMAGE
سعید خماری دانشیار زراعت و اصلاح نبابات AWT IMAGE
سارا دژستان دانشیار زراعت و اصلاح نبابات AWT IMAGE
ناصر زارع دانشیار زراعت و اصلاح نبابات AWT IMAGE
امید سفالیان استاد زراعت و اصلاح نبابات AWT IMAGE
رئوف سیدشریفی استاد زراعت و اصلاح نبابات AWT IMAGE
پریسا شیخ زاده دانشیار زراعت و اصلاح نبابات AWT IMAGE
محمد صدقی استاد زراعت و اصلاح نبابات AWT IMAGE
علی عبادی خزینه قدیم استاد زراعت و اصلاح نبابات AWT IMAGE
عبدالقیوم قلی پوری دانشیار زراعت و اصلاح نبابات AWT IMAGE
حمیدرضا محمد دوست دانشیار زراعت و اصلاح نبابات AWT IMAGE
سلیم فرزانه(مدیر گروه) دانشیار زراعت و اصلاح نبابات AWT IMAGE
گروه گیاه پزشکی
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی زمینه تحقیقاتی تصویر
محمود باقری استادیار گیاه پزشکی AWT IMAGE
مهدی حسن پور (مدیر گروه) استاد گیاه پزشکی AWT IMAGE
مهدی داوری دانشیار گیاه پزشکی AWT IMAGE
جبرئیل رزمجو استاد گیاه پزشکی AWT IMAGE
هوشنگ رفیعی دستجردی استاد گیاه پزشکی AWT IMAGE
فروع الدین زرگرزاده استادیار گیاه پزشکی AWT IMAGE
سید علی اصغر فتحی استاد گیاه پزشکی AWT IMAGE
علی گلی زاده استاد گیاه پزشکی AWT IMAGE
بهرام ناصری استاد گیاه پزشکی AWT IMAGE
قدیر نوری استاد گیاه پزشکی AWT IMAGE
گروه علوم دامی
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی زمینه تحقیقاتی تصویر
رضا سید شریفی استاد علوم دامی AWT IMAGE
جمال سیف دواتی دانشیار علوم دامی AWT IMAGE
میر داریوش شکوری دانشیار علوم دامی AWT IMAGE
حسین عبدی بنمار دانشیار علوم دامی AWT IMAGE
فرزاد میرزایی آقجه قشلاق استاد علوم دامی AWT IMAGE
بهمن نوید شاد دانشیار علوم دامی AWT IMAGE
نعمت هدایت ایوریق(مدیر گروه) استادیار علوم دامی AWT IMAGE
سعید نیک بین دانشیار علوم دامی AWT IMAGE
رضا بهمرام استادیار علوم دامی AWT IMAGE
حسین محب الدینی دانشیار علوم دامی AWT IMAGE
گروه باغبانی
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی زمینه تحقیقاتی تصویر
بهروز اسماعیل پور استاد باغبانی گرایش فیزیولوژی سبزی AWT IMAGE
مهدی بهنامیان دانشیار باغبانی گرایش اصلاح سبزی AWT IMAGE
اسماعیل چمنی استاد باغبانی گرایش اصلاح و فیزیولوژی گل AWT IMAGE
علی اکبر شکوهیان دانشیار باغبانی گرایش فیزیولوژی میوه AWT IMAGE
مهدی محب الدینی استاد باغبانی گرایش اصلاح AWT IMAGE
علیرضا قنبری(مدیر گروه) دانشیار باغبانی گرایش اصلاح میوه AWT IMAGE
موسی ترابی گیگلو دانشیار باغبانی گرایش اصلاح سبزی و گیاهان دارویی AWT IMAGE
یونس پوربیرامی استادیار باغبانی گرایش ژنتیک واصلاح گیاهان زینتی AWT IMAGE
رسول آذرمی استادیار Plant Production Technology AWT IMAGE
اصغر استاجی استادیار اصلاح و میوه کاری AWT IMAGE
گروه مهندسی بیوسیستم
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی زمینه تحقیقاتی تصویر
امیر حسین افکاری سیاح دانشیار Mechanical Losses AWT IMAGE
منصور راسخ دانشیار Design of Agricultural Machinery AWT IMAGE
ولی رسولی دانشیار Agricultural Machinery AWT IMAGE
غلامحسین شاهقلی (مدیر گروه) استاد -Soil and Machine -Agricultural Machinery Design using(CAD/CAE) -Agricultural Products Conveying AWT IMAGE
یوسف عباسپور گیلانده استاد -Soil and MachineSystem,Artificial -Intelligent Precision Farming -Instrumentation in Agriculture AWT IMAGE
عزت اله عسکری اصلی ارده استاد Design of Agricultural Machinery and Postharvest Technology-Physical Properties of Agricultureal Materials AWT IMAGE
عبداله گل محمدی دانشیار -Postharvest Technology -Physical Properties of Agricultureal Materials -Design of Agricultural Machinery AWT IMAGE
ترحم مصری گندشمین دانشیار -Precision Farming -Soft Computing -Agricultural System and Mechanization AWT IMAGE
بهمن نجفی دانشیار -Renewable Energy -Bio Fuels -Internal Combustion Engines AWT IMAGE
راضیه پوردربانی دانشیار -precision Agriculture AWT IMAGE
جواد طریقی استادیار -precision Agriculture AWT IMAGE
علی روشنیان فرد استادیار Agricultural Robots AWT IMAGE
گروه مرتع و آبخیزداری
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی زمینه تحقیقاتی تصویر
اباذر اسمعلی عوری(مدیر گروه) دانشیار Watershed Management Sciences & Engineering AWT IMAGE
میکائیل بدرزاده استادیار Rangeland Science AWT IMAGE
اردوان قربانی استاد Rangeland Science AWT IMAGE
رئوف مصطفی زاده دانشیار Watershed Management Sciences & Engineering AWT IMAGE
زینب حزباوی استادیار علوم و مهندسی آبخیزاداری AWT IMAGE
گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی زمینه تحقیقاتی تصویر
معراج شرری استادیار Wood & Paper Science - Pulp & Paper AWT IMAGE
امید غفارزاده مربی Wood & Paper Science - Pulp & Paper AWT IMAGE
محمد احمدی دانشیار Wood & Paper Science - Pulp Paper AWT IMAGE
اکبر رستم پور هفتخوانی استادیار Wood Science & Technology AWT IMAGE
بیتا معزی پور(مدیر گروه) استادیار فرآورده های چند سازه چوبی AWT IMAGE
گروه علوم و مهندسی خاک
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی زمینه تحقیقاتی تصویر
شکراله اصغری دانشیار Soil Physics AWT IMAGE
اسمائیل گلی کلانپا دانشیار Soil and environmental Chemistry AWT IMAGE
کاظم هاشمی مجد دانشیار Soil fertility and plant nutrition AWT IMAGE
آیدا عباسی کلو استادیار - AWT IMAGE
علی اشرف سلطانی طولارود دانشیار Soil biology and biotechnology AWT IMAGE
اکبر قویدل دانشیار Soil biology and biotechnology AWT IMAGE
حسین شهاب(مدیر گروه) استادیار Soil Evosion and Conservation AWT IMAGE
گروه مهندسی آب
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی زمینه تحقیقاتی تصویر
مجید رئوف دانشیار Irrigation and Drainage Systems, Hydrology AWT IMAGE
اصغر باقری استاد Agricultural Extension and Education AWT IMAGE
علیرضا عبدپور دانشیار Agricultural Economic and Management AWT IMAGE
علی رسول زاده دانشیار Hydraulic of Porous Media, Hydrology AWT IMAGE
جوانشیر عزیزی مبصر دانشیار Irrigation and Drainage Systems, Hydrology AWT IMAGE
امین کانونی دانشیار Open Channel Hydraulics Water Resources Researches AWT IMAGE
مجتبی سوختانلو دانشیار Agricultural Extension Education, Info-Marketing ICT, Entrepreneurship, Drought AWT IMAGE
محمدرضا نیک پور(مدیر گروه) دانشیار
Computational Fluids Dynamics Hydraulic Structures
AWT IMAGE
جواد رمضانی مقدم استادیار Irrigation and Drainage Systems, Hydrology AWT IMAGE
مهسا حسنپور کاشانی استادیار مهندسی منابع آب AWT IMAGE
گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی زمینه تحقیقاتی تصویر
بهرام فتحی آچاچلویی دانشیار صنایع غذایی AWT IMAGE
یونس زاهدی دیزج یکان(مدیر گروه) دانشیار صنایع غذایی AWT IMAGE
فاطمه قنادی اصل دانشیار علوم تغذیه AWT IMAGE
رضوان شاددل استادیار علوم و صنایع غذایی AWT IMAGE
گروه جنگل
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی زمینه تحقیقاتی تصویر
فرشاد کیوان بهجو استاد Forest Management Economy AWT IMAGE
کیومرث سفیدی(مدیر گروه) دانشیار Range & Watershed Management AWT IMAGE
رقیه جهدی استادیار جنگلداری-حفاظت و حمایت جنگل AWT IMAGE
سعید ورامش استادیار سنجش از دور و بیومتری AWT IMAGE


CAPTCHA