دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

گروه روانشناسی
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی زمینه تحقیقاتی تصویر
محمد نریمانی پروفسور روانشناسی AWT IMAGE
نیلوفر میکائیلی استاد روانشناسی AWT IMAGE
سجاد بشرپور استاد روانشناسی AWT IMAGE
نادر حاجلو استاد روانشناسی AWT IMAGE
اکبر عطا دخت دانشیار روانشناسی AWT IMAGE
سیف اله آقاجانی دانشیار روانشناسی AWT IMAGE
گروه مشاوره
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی زمینه تحقیقاتی تصویر
حسین قمری گیوی استاد مشاوره AWT IMAGE
علی رضایی شریف دانشیار علوم تربیتی AWT IMAGE
علی شیخ الاسلامی دانشیار روانشناسی تربیتی AWT IMAGE
اسمائیل صدری استادیار علوم تربیتی AWT IMAGE
احمدرضا کیانی استادیار مشاوره AWT IMAGE
زهرا اخوی استادیار مشاوره AWT IMAGE
گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی زمینه تحقیقاتی تصویر
معرفت سیاهکوهیان پروفسور فیزیولوژی ورزشی AWT IMAGE
لطفعلی بلبلی دانشیار فیزیولوژی ورزشی AWT IMAGE
عباس معمارباشی استاد بیومکانیک ورزشی AWT IMAGE
مهرداد محرم زاده استاد مدیریت ورزشی AWT IMAGE
عباس نقی زاده باقی دانشیار مدیریت ورزشی AWT IMAGE
آیدین ولی زاده اورنج استادیار علوم ورزشی AWT IMAGE
فرزاد نوبخت استادیار مدیریت ورزشی AWT IMAGE
نسرین عزیزیان کهن استادیار تربیت بدنی-مدیریت برنامه ریزی AWT IMAGE
محسن برغمدی استادیار بیومکانیک ورزشی AWT IMAGE
ماهرخ دهقانی استادیار رفتار حرکتی AWT IMAGE
فرناز سیفی استادیار فیزیولوژی ورزشی AWT IMAGE
رقیه افرونده استادیار فیزیولوژی ورزشی AWT IMAGE
امیر علی جعفرنژاد گرو استادیار بیو مکانیک ورزشی AWT IMAGE
آمنه پور رحیم قورقچی استادیار فیزیولوژی  ورزشی AWT IMAGE
رضا فرضی زاده استادیار فیزیولوژی  ورزشی AWT IMAGE
سجاد انوشیروانی استادیار فیزیولوژی  ورزشی AWT IMAGE
گروه علوم تربیتی
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی زمینه تحقیقاتی تصویر
عادل زاهد بابلان استاد مدیریت آموزشی AWT IMAGE
علی خالق خواه دانشیار
فلسفه وتعلیم و تربیت
AWT IMAGE
مهدی معینی کیا دانشیار برنامه ریزی و آموزش از راه دور AWT IMAGE
حسین تقوی استادیار مدیریت آموزشی AWT IMAGE
تقی اکبری استادیار مدیریت آموزشی AWT IMAGE