دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

گروه روانشناسی
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی زمینه تحقیقاتی تصویر
محمد نریمانی پروفسور روانشناسی AWT IMAGE
نیلوفر میکائیلی استاد روانشناسی AWT IMAGE
سجاد بشرپور استاد روانشناسی AWT IMAGE
نادر حاجلو استاد روانشناسی AWT IMAGE
اکبر عطا دخت استاد روانشناسی AWT IMAGE
سیف اله آقاجانی دانشیار روانشناسی AWT IMAGE
پرویز پرزور استادیار روانشناسی AWT IMAGE
گروه مشاوره
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی زمینه تحقیقاتی تصویر
حسین قمری گیوی استاد مشاوره AWT IMAGE
علی رضایی شریف دانشیار علوم تربیتی AWT IMAGE
علی شیخ الاسلامی دانشیار روانشناسی تربیتی AWT IMAGE
اسماعیل صدری دانشیار علوم تربیتی AWT IMAGE
احمدرضا کیانی دانشیار مشاوره AWT IMAGE
زهرا اخوی استادیار مشاوره AWT IMAGE
گروه بیومکانیک ورزشی
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی زمینه تحقیقاتی تصویر
عباس معمارباشی استاد بیومکانیک ورزشی AWT IMAGE
محسن برغمدی دانشیار بیومکانیک ورزشی AWT IMAGE
امیر علی جعفرنژاد گرو دانشیار بیو مکانیک ورزشی AWT IMAGE
آمنه پور رحیم قورقچی دانشیار فیزیولوژی  ورزشی AWT IMAGE
گروه مدیریت ورزشی
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی زمینه تحقیقاتی تصویر
مهرداد محرم زاده استاد مدیریت ورزشی AWT IMAGE
عباس نقی زاده باقی دانشیار مدیریت ورزشی AWT IMAGE
فرزاد نوبخت دانشیار مدیریت ورزشی AWT IMAGE
نسرین عزیزیان کهن دانشیار تربیت بدنی-مدیریت برنامه ریزی AWT IMAGE
گروه فیزیولوژی ورزشی
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی زمینه تحقیقاتی تصویر
معرفت سیاهکوهیان پروفسور فیزیولوژی ورزشی AWT IMAGE
لطفعلی بلبلی استاد فیزیولوژی ورزشی AWT IMAGE
آیدین ولی زاده اورنج دانشیار علوم ورزشی AWT IMAGE
ماهرخ دهقانی دانشیار رفتار حرکتی AWT IMAGE
فرناز سیفی دانشیار فیزیولوژی ورزشی AWT IMAGE
رقیه افرونده دانشیار فیزیولوژی ورزشی AWT IMAGE
رضا فرضی زاده دانشیار فیزیولوژی  ورزشی AWT IMAGE
سجاد انوشیروانی استادیار فیزیولوژی  ورزشی AWT IMAGE
گروه علوم تربیتی
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی زمینه تحقیقاتی تصویر
عادل زاهد بابلان استاد مدیریت آموزشی AWT IMAGE
علی خالق خواه دانشیار
فلسفه وتعلیم و تربیت
AWT IMAGE
مهدی معینی کیا دانشیار برنامه ریزی و آموزش از راه دور AWT IMAGE
حسین تقوی دانشیار مدیریت آموزشی AWT IMAGE
تقی اکبری دانشیار مدیریت آموزشی AWT IMAGE
حسن روشنی علی بنه سی استادیار مدیریت آموزش عالی AWT IMAGE


CAPTCHA