دانشکده ادبیات و علوم انسانی

گروه جغرافیای طبیعی
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی زمینه تحقیقاتی تصویر
بهروز سبحانی دانشیار اقلیم شناسی AWT IMAGE
برومند صلاحی پروفسور اقلیم شناسی AWT IMAGE
موسی عابدینی

پروفسور

ژئومورفولوژی AWT IMAGE
فریبا اسفندیاری درآباد دانشیار ژئومورفولوژی AWT IMAGE
عقیل مددی دانشیار ژئومورفولوژی AWT IMAGE
بتول زینالی دانشیار اقلیم شناسی AWT IMAGE
صیاد اصغری سراسکانرود دانشیار ژئومورفولوژی AWT IMAGE
گروه برنامه ریزی شهری و روستایی
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی زمینه تحقیقاتی تصویر
عطا غفاری گیلانده دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری AWT IMAGE
حسین نظم فر دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری AWT IMAGE
محمد حسن یزدانی دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری AWT IMAGE
وکیل حیدری ساربان دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی AWT IMAGE
ارسطو یاری حصار دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی AWT IMAGE
علیرضا محمدی دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری AWT IMAGE
بهرام ایمانی استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی AWT IMAGE
منصور رحمتی استادیار جغرافیای سیاسی AWT IMAGE
حسن خاوریان استادیار سنجش از دور و GIS AWT IMAGE
گروه ادیان، عرفان و فلسفه

گروه هنر
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی زمینه تحقیقاتی تصویر
سولماز امیرراشد مربی صنایع دستی AWT IMAGE
فاطمه برمکی مربی صنایع دستی AWT IMAGE
حسام حسن زاده مربی هنر AWT IMAGE
بهزاد محبی مربی هنر AWT IMAGE
آقای علیرضا حسینی مربی هنر AWT IMAGE
فریدون حسن خانی قوام مربی هنر AWT IMAGE
گروه آموزشی علوم اقتصادی
گروه آموزشی مدیریت دولتی و گردشگری
گروه آموزشی مدیریت بازرگانی
گروه باستان شناسی
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی زمینه تحقیقاتی تصویر
رضا رضالو دانشیار باستان شناسی AWT IMAGE
کریم حاجی زاده استادیار باستان شناسی AWT IMAGE
حبیب شهبازی شیران استادیار باستان شناسی AWT IMAGE
بهروز افخمی دانشیار باستان شناسی AWT IMAGE
اردشیر جوانمردزاده استادیار باستان شناسی AWT IMAGE
گروه تاریخ و جامعه شناسی
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی زمینه تحقیقاتی تصویر
جعفر آقازاده دانشیار تاریخ AWT IMAGE
فرهاد پوریا نژاد استادیار تاریخ ایران دوره اسلامی AWT IMAGE
سجاد حسینی استادیار تاریخ - تاریخ محلی AWT IMAGE
حسن اسدی استادیار ایران بعد از اسلام AWT IMAGE
رسول عباسی استادیار جامعه شناسی AWT IMAGE
اسماعیل جهانی استادیار جامعه شناسی AWT IMAGE
گروه زبان و ادبیات عرب
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی زمینه تحقیقاتی تصویر
شهریار گیتی استادیار زبان و ادبیات عربی AWT IMAGE
مهرداد آقائی استادیار زبان و ادبیات عربی AWT IMAGE
حسین محسنی استادیار زبان و ادبیات عربی AWT IMAGE
عادل آزاددل استادیار زبان و ادبیات عرب AWT IMAGE
جوادگرجامی استادیار زبان و ادبیات عرب AWT IMAGE
گروه زبان انگلیسی
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی زمینه تحقیقاتی تصویر
رضا عبدی دانشیار آموزش زبان انگلبیسی AWT IMAGE
توحید صیامی استادیار آموزش زبان انگلیسی AWT IMAGE
محمد رضی نژاد استادیار آموزش زبان انگلیسی AWT IMAGE
افسانه سعید اختر استادیار آموزش زبان انگلیسی AWT IMAGE
ولی محمدی استادیار آموزش زبان انگلیسی AWT IMAGE
گروه حقوق و علوم سیاسی
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی زمینه تحقیقاتی تصویر
سیف اله مدبر چهاربرج استادیار حقوق AWT IMAGE
زهرا پور رشیدی استادیار حقوق بازرگانی AWT IMAGE
روح الله مؤذنی استادیار حقوق عمومی AWT IMAGE
رضا محمود اوغلی استادیار علوم سیاسی AWT IMAGE
امین نواختی مقدم استادیار علوم سیاسی AWT IMAGE
جعفر سلمان زاده استادیار حقوق خصوصی AWT IMAGE
گروه زبان و ادبیات فارسی
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی زمینه تحقیقاتی تصویر
خدابخش اسدالهی دانشیار زبان و ادبیات فارسی AWT IMAGE
شکراله پورالخاص دانشیار زبان و ادبیات فارسی AWT IMAGE
رامین محرمی دانشیار زبان و ادبیات فارسی AWT IMAGE
بیژن ظهیری دانشیار زبان و ادبیات فارسی AWT IMAGE
عسگر صلاحی استادیار زبان و ادبیات فارسی AWT IMAGE
مسروره مختاری دانشیار زبان و ادبیات فارسی AWT IMAGE
ابراهیم دانش استادیار زبان و ادبیات فارسی AWT IMAGE