اساتید دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان

گروه آموزشی فناوری تولیدات گیاهی

نام مرتبه علمی زمینه تحقیقاتی تصویر
رحیم دیدار استادیار Plant Production Technology AWT IMAGE
حبیب مارالیان استادیار Plant Production Technology AWT IMAGE
مرتضی کامرانی استادیار Molecular Genetics and Genetic engineering AWT IMAGE
عسگر عباداللهی استادیار Plant Production Technology AWT IMAGE
اصغر عبادی استادیار Plant Production Technology AWT IMAGE
منوچهر شیری استادیار Plant Production Technology AWT IMAGE
محمد حسن زاده استادیار Plant Production Technology AWT IMAGE

گروه آموزشی علوم دامی

نام مرتبه علمی زمینه تحقیقاتی تصویر
شاهین حاجی قهرمانی استادیار Surgery and Anesthesiology AWT IMAGE
سیامک قضائی استادیار Veterinary Microbiology AWT IMAGE
علی مجتهدین  دانشیار Veterinary Physiology AWT IMAGE
آزاده بوستان استادیار Animal Nutrition AWT IMAGE
طاهر یلچی استادیار Animal Nutrition AWT IMAGE
وحید واحدی استادیار Animal Nutrition AWT IMAGE

گروه آموزشی مهندسی فناوری کشاورزی

نام مرتبه علمی زمینه تحقیقاتی تصویر
یاسر حسینی دانشیار Irrigation and drainage AWT IMAGE
ابراهیم تقی نژاد استادیار مهندسی مکانیک بیوسیستم AWT IMAGE
علی میرزازاده استادیار Plant Production Technology AWT IMAGE
نادر اکرامی راد استادیار Plant Production Technology AWT IMAGE


CAPTCHA