دانشکده فنی مهندسی

گروه آموزشی مهندسی عمران
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی زمینه تحقیقاتی تصویر
مسعود ابی ترابی استادیار مهندسی عمران AWT IMAGE
احداوریا دانشیار مهندسی عمران AWT IMAGE
هوشیار ایمانی کله سر دانشیار مهندسی عمران AWT IMAGE
طاهر باهر مربی مهندسی عمران AWT IMAGE
مجید پاسبانی دانشیار مهندسی عمران AWT IMAGE
کاظم شاکری دانشیار مهندسی عمران AWT IMAGE
ناصرالدین شاهبازی مربی مهندسی عمران AWT IMAGE
اکبر صفرزاده دانشیار مهندسی عمران AWT IMAGE
مرتضی علی قربانی استادیار مهندسی عمران AWT IMAGE
امین قلی زاد استاد مهندسی عمران AWT IMAGE
رضا کارکن آزاد مربی مهندسی عمران AWT IMAGE
محتشم محبی دانشیار مهندسی عمران AWT IMAGE
یعقوب محمدی دانشیار مهندسی عمران AWT IMAGE
حامد رحمن شکرگزار استادیار مهندسی عمران AWT IMAGE
الهام قندی استادیار مهندسی عمران AWT IMAGE
علیرضا نگهدار استادیار مهندسی عمران AWT IMAGE
سید سعید راثی نظامی استادیار مهندسی عمران AWT IMAGE
اتابک فیضی استادیار مهندسی عمران AWT IMAGE
فرزاد رضایی مقدم مربی مهندسی عمران AWT IMAGE
امین قنادی اصل دانشیار مهندسی عمران AWT IMAGE
اصغر امانی استادیار مهندسی عمران AWT IMAGE
فریبرز معصومی استادیار مهندسی عمران AWT IMAGE
شیرین اسماعیلی نیاری استادیار مهندسی عمران AWT IMAGE
توحید نوری استادیار مهندسی معدن - اکتشاف AWT IMAGE
وحید اکرمی استادیار مهندسی عمران AWT IMAGE
سید احمد مهری استادیار مهندسی معدن - مکانیک سنگ AWT IMAGE
وحید جهانگیری استادیار مهندسی عمران-مهندسی زلزله AWT IMAGE
میر مهدی سید رحیمی نیارق استادیار مهندسی معدن - اکتشاف AWT IMAGE
گروه آموزشی مهندسی شیمی
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی زمینه تحقیقاتی تصویر
امیر حیدری دانشیار مهندسی شیمی AWT IMAGE
کیوان شایسته استادیار مهندسی شیمی AWT IMAGE
علیرضا میراولیایی استادیار مهندسی شیمی AWT IMAGE
سیدکریم شفقی مربی مهندسی شیمی AWT IMAGE
بهروز میرزایی دانشیار مهندسی شیمی AWT IMAGE
علی نعمت اله زاده دانشیار مهندسی شیمی AWT IMAGE
محمد قربانپور دانشیار مهندسی شیمی AWT IMAGE
عزیز باباپور دانشیار مهندسی شیمی AWT IMAGE
مجید صفاجو جهانخانملو استادیار مهندسی شیمی AWT IMAGE
فهیمه صبور استادیار مهندسی شیمی AWT IMAGE
نیلوفر نصیرپور استادیار مهندسی شیمی AWT IMAGE
گروه آموزشی مهندسی مکانیک
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی زمینه تحقیقاتی تصویر
ابراهیم عبدی اقدم استاد مهندسی مکانیک AWT IMAGE
مصطفی رحیمی استاد مهندسی مکانیک AWT IMAGE
سید جاوید زکوی دانشیار مهندسی مکانیک AWT IMAGE
بهروز میرزایی ضیاپور استاد مهندسی مکانیک AWT IMAGE
سجاد پیر محمد استادیار مهندسی مکانیک AWT IMAGE
رضا پیل افکن استادیار مهندسی مکانیک AWT IMAGE
هادی غائبی استادیار مهندسی مکانیک AWT IMAGE
فرهاد صادق مغانلو استادیار مهندسی مکانیک AWT IMAGE
مهدی شاهدی اصل استادیار مهندسی مواد AWT IMAGE
محمد وجدی استادیار مهندسی مکانیک AWT IMAGE
حسنعلی رسولی استادیار مهندسی مکانیک AWT IMAGE
عسگر مینائی استادیار مهندسی مکانیک AWT IMAGE
پیمان شاهی استادیار مهندسی مکانیک AWT IMAGE
مهدی اسکندرزاده اصل استادیار مهندسی نفت و گاز AWT IMAGE
سید محمد عرب استادیار مهندسی و علم مواد AWT IMAGE
مسعود اجری استادیار مهندسی مکانیک AWT IMAGE
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی زمینه تحقیقاتی تصویر
عادل اکبری مجد دانشیار هوش ماشین و روباتیک AWT IMAGE
جواد جاویدان دانشیار الکترونیک AWT IMAGE
غلامرضا زارع استادیار الکترونیک AWT IMAGE
سیدجلال سید شنوا دانشیار قدرت AWT IMAGE
حسین شایقی پروفسور قدرت AWT IMAGE
شهرام جمالی استاد کامپیوتر AWT IMAGE
مهدی نوشیار دانشیار مخابرات AWT IMAGE
عبدالمجید دژم خوی استادیار قدرت AWT IMAGE
فرزاد صداقتی استادیار قدرت AWT IMAGE
مجید حسین پور استادیار قدرت AWT IMAGE
حمید بهادر استادیار الکترونیک AWT IMAGE
حمید حیدرزاده استادیار الکترونیک AWT IMAGE
گروه آموزشی مهندسی معماری
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی زمینه تحقیقاتی تصویر
یوسف جهان زمین استادیار معماری - معماری AWT IMAGE
توحید حاتمی خانقاهی استادیار معماری - معماری AWT IMAGE
یاور رستم زاده مربی معماری - معماری AWT IMAGE
حجت اله رشید استادیار معماری - معماری AWT IMAGE
حسن اکبری استادیار معماری AWT IMAGE
بهرام گسیلی استادیار معماری - معماری AWT IMAGE
وحید وزیری استادیار معماری - معماری AWT IMAGE
وحید وزیری استادیار معماری - معماری AWT IMAGE