اعلام اسامی پذیرفته شدگان اولیه بدون آزمون دوره کارشناسی ارشد (استعدادهای درخشان) سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ دانشگاه محقق اردبیلی

اعلام اسامی پذیرفته شدگان اولیه بدون آزمون دوره کارشناسی ارشد  (استعدادهای درخشان)سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ دانشگاه محقق اردبیلی
ضمن تبریک به پذیرفته شدگان گرامی و آرزوی توفیق روزافزون در تمامی مراحل تحصیل در دوره کارشناسی ارشد، اسامی آن دسته از متقاضیان بدون آزمون دوره کارشناسی ارشد داخل دانشگاه و سایر دانشگاههای سراسر کشور پس از بررسی نهایی پرونده داوطلبان براساس آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان به شرح ذیل اعلام می نماید. شایان ذکر است اسامی اعلام شده اولیه بوده و پس از تایید سازمان سنجش آموزش کشور و هیات مرکزی گزینش دانشجو وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رسمیت و قطعیت می‌یابد.
ضمناً زمان دقیق ثبت نام اینترنتی بدون آزمون پس از تایید و ارسال اسامی از سازمان سنجش و آموزش کشوردر نیمه دوم مهر از سایت معاونت آموزشی و گروه استعدادهای درخشان دانشگاه اعلام خواهد شد. در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر در خصوص زمان دقیق ثبت نام به اطلاعیه های گروه استعدادهای درخشان به پایگاه اینترنتی دانشگاه به آدرس www.uma.ac.ir بخش معاونت آموزشی دانشگاه مراجعه فرمایید. 

 
ردیف کد متقاضی نام نام خانوادگی دانشگاه فارغ التحصیلی عنوان رشته محل انتخابی
۱ ۸۸۶ سیده زهرا اقدسی گهراز دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /ادیان وعرفان وتاریخ فرهنگ وتمدن اسلامی /عرفان اسلامی *----/روزانه
۲ ۸۹۳ محدثه نجفی گنجگاه دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /ادیان وعرفان وتاریخ فرهنگ وتمدن اسلامی /عرفان اسلامی *----/روزانه
۳ ۷۰۵ سینا مصطفایی دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /علوم اقتصادی /علوم اقتصادی *توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی /روزانه
۴ ۳۳۵۰ محمدحسین بخشی دانشگاه پیام نوراستان اردبیل -مرکزاردبیل دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /علوم اقتصادی /علوم اقتصادی *توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی /روزانه
۵ ۲۲۷۱ میترا افصح دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم پایه /امار/امارریاضی *----/روزانه
۶ ۶۱۶۳ کوثر عطارنیا دانشگاه فرهنگیان -پردیس بنت الهدی صدراردبیل دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /روان شناسی /روان شناسی تربیتی *----/روزانه
۷ ۶۳۰۳ سایه بهمنی دانشگاه فرهنگیان -پردیس فاطمه الزهرا/س /تبریز دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /علوم تربیتی /مدیریت وبرنامه ریزی اموزش عالی *----/روزانه
۸ ۶۳۰۶ امین گلشن دانشگاه فرهنگیان -پردیس علامه طباطبائی اردبیل دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /علوم تربیتی /تاریخ وفلسفه اموزش وپرورش *----/روزانه
۹ ۷۸۳۹ رزا حسین زاده دانشگاه فرهنگیان -پردیس بنت الهدی صدراردبیل دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /علوم تربیتی /تحقیقات اموزشی *----/روزانه
۱۰ ۴۸۴۹ سمیه دانش خیارک دانشگاه فرهنگیان -پردیس بنت الهدی صدررشت دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /زبان عربی /ادبیات عربی *----/روزانه
۱۱ ۳۴۸۸ نسترن بهمن پور تک بلاغ دانشگاه فرهنگیان -پردیس بنت الهدی صدررشت دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /ادیان وعرفان وتاریخ فرهنگ وتمدن اسلامی /عرفان اسلامی *----/روزانه
۱۲ ۳۵۰۰ حامد اذردخت دانشگاه فرهنگیان -پردیس علامه طباطبائی اردبیل دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /ادیان وعرفان وتاریخ فرهنگ وتمدن اسلامی /عرفان اسلامی *----/روزانه
۱۳ ۳۷۰۳ فردین انباز دانشگاه فرهنگیان -پردیس علامه طباطبائی اردبیل دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /زبان عربی /مترجمی زبان عربی *----/روزانه
۱۴ ۳۷۲۵ حسین اثباتی مزجین دانشگاه فرهنگیان -پردیس علامه طباطبائی اردبیل دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /زبان عربی /مترجمی زبان عربی *----/روزانه
۱۵ ۳۶۶۷ نسیم امیرپور دانشگاه فرهنگیان -پردیس بنت الهدی صدررشت دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم پایه /ریاضی /ریاضی کاربردی *انالیزعددی /روزانه
۱۶ ۶۴۲۰ محدثه حسنی دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /زبان انگلیسی /اموزش زبان انگلیسی *----/روزانه
۱۷ ۳۴۵۸ یاسمن قادری دانشگاه شهیدمدنی اذربایجان -تبریز دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /زبان انگلیسی /اموزش زبان انگلیسی *----/روزانه
۱۸ ۷۶۸۱ یلدا سیددین خواه دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /زبان شناسی /زبان شناسی *----/روزانه
۱۹ ۷۶۸۶ رقیه وهاب زاده دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /زبان شناسی /زبان شناسی *----/روزانه
۲۰ ۸۹۹ نادیا اکبرپور دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /زبان انگلیسی /اموزش زبان انگلیسی *----/روزانه
۲۱ ۹۰۶ هوشنگ میهن پرست دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /زبان انگلیسی /اموزش زبان انگلیسی *----/روزانه
۲۲ ۳۲۰۵ فاطمه جیره میرک دانشگاه فرهنگیان -پردیس علامه طباطبائی ارومیه دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم پایه /فیزیک /فیزیک *فیزیک ماده چگال /روزانه
۲۳ ۳۲۰۷ زهرا ذوالفقاری دانشگاه فرهنگیان -پردیس علامه طباطبائی ارومیه دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم پایه /فیزیک /فیزیک *اپتیک ولیزر/روزانه
۲۴ ۶۰۷۷ طناز یوسف صدیق دانشگاه فرهنگیان -پردیس بنت الهدی صدررشت دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /روان شناسی /روان شناسی عمومی *----/روزانه
۲۵ ۶۰۷۹ حنانه سیلانی دانشگاه فرهنگیان -پردیس بنت الهدی صدررشت دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /روان شناسی /روان شناسی واموزش کودکان استثنایی *----/روزانه
۲۶ ۵۶۵۹ هانیه حیدرزاده دانشگاه فرهنگیان -پردیس بنت الهدی صدررشت دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /روان شناسی /روان شناسی بالینی *----/روزانه
۲۷ ۷۰۶ پرور جعفری نوعدوست دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /باستان شناسی /باستان شناسی *دوران تاریخی ایران /روزانه
۲۸ ۷۰۷ ماهان یونس پور دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /باستان شناسی /باستان شناسی *دوران تاریخی ایران /روزانه
۲۹ ۴۰۷ مبین متقی حق دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /تاریخ /تاریخ *تاریخ ایران اسلامی /روزانه
۳۰ ۴۱۳ محمدرسول پورجعفر مغانلو دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /تاریخ /تاریخ *مطالعات اسیای مرکزی وقفقاز/روزانه
۳۱ ۴۲۴ غلامرضا امیری دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /تاریخ /تاریخ *تاریخ ایران اسلامی /روزانه
۳۲ ۴۲۶ سمانه جباری پروین دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /تاریخ /تاریخ *تاریخ ایران اسلامی /روزانه
۳۳ ۴۳۱ زهرا اصفی دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /تاریخ /تاریخ *مطالعات اسیای مرکزی وقفقاز/روزانه
۳۴ ۴۳۵ فاطمه یوسف پور دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /تاریخ /تاریخ *تاریخ ایران اسلامی /روزانه
۳۵ ۶۹۲ زهرا رفیع پور هفتخوانی دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /سنجش ازدوروسیستم اطلاعات جغرافیایی /سنجش ازدوروسیستم اطلاعات جغرافیایی *سنجش ازدور/روزانه
۳۶ ۶۹۴ عاطفه خوشقدم هره دشت دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /علوم جغرافیایی /اب وهواشناسی *سینوپتیک /روزانه
۳۷ ۶۹۸ محمد رسولی به جندی دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /علوم جغرافیایی /جغرافیاوبرنامه ریزی شهری *کاربری اراضی وممیزی املاک /روزانه
۳۸ ۷۰۰ حنانه پاشایی دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /سنجش ازدوروسیستم اطلاعات جغرافیایی /سنجش ازدوروسیستم اطلاعات جغرافیایی *سنجش ازدور/روزانه
۳۹ ۳۲۵۱ مریم رحیم زاده دانشگاه لرستان -خرم اباد دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /سنجش ازدوروسیستم اطلاعات جغرافیایی /سنجش ازدوروسیستم اطلاعات جغرافیایی *سنجش ازدور/روزانه
۴۰ ۶۰۸۳ شیما جهانی دانشگاه فرهنگیان -پردیس بنت الهدی صدررشت دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /مشاوره /مشاوره *مشاوره مدرسه /روزانه
۴۱ ۶۰۸۵ امیر رضا کوهی دانشگاه فرهنگیان -پردیس علامه طباطبائی اردبیل دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /مشاوره /مشاوره *مشاوره شغلی /روزانه
۴۲ ۶۰۸۶ زهرا طاهری اوغانی دانشگاه فرهنگیان -پردیس بنت الهدی صدررشت دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /مشاوره /مشاوره *مشاوره خانواده /روزانه
۴۳ ۶۴۹۷ علی بابایی اغمیونی دانشگاه فرهنگیان -پردیس علامه طباطبائی اردبیل دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /مشاوره /مشاوره *مشاوره توانبخشی /روزانه
۴۴ ۶۰۷۲ ویدا سالک فروتن دانشگاه ازاداسلامی واحدتبریز دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /روان شناسی /روان شناسی بالینی *----/روزانه
۴۵ ۶۰۷۵ مهشید فتحی موسسه غیرانتفاعی میزان -تبریز دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /روان شناسی /روان شناسی عمومی *----/روزانه
۴۶ ۵۶۵۵ مهنوش بابایی دانشگاه پیام نوراستان همدان -مرکزملایر دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /روان شناسی /روان شناسی بالینی *----/روزانه
۴۷ ۵۶۵۶ سمیرا طالبی دانشگاه ازاداسلامی واحدارومیه دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /روان شناسی /روان شناسی بالینی *----/روزانه
۴۸ ۵۶۵۷ سمیه دهقانی دانشگاه پیام نوراستان اردبیل -مرکزمشکین شهر دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /روان شناسی /روان شناسی عمومی *----/روزانه
۴۹ ۵۶۵۸ معصومه عباس نواز دانشگاه پیام نوراستان اذربایجان شرقی -واحدسراب دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /روان شناسی /روان شناسی عمومی *----/روزانه
۵۰ ۲۰۲۸ اسرین قادری دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /روان شناسی /روان شناسی بالینی *----/روزانه
۵۱ ۲۰۳۳ خدیجه عیوض زاده قراجه دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /روان شناسی /روان شناسی بالینی *----/روزانه
۵۲ ۲۰۴۲ نگار رجبی کوچی دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /روان شناسی /روان شناسی بالینی *----/روزانه
۵۳ ۲۰۵۰ سپیده قهرمان پور دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /روان شناسی /روان شناسی عمومی *----/روزانه
۵۴ ۲۰۶۷ صنم بهمن یار دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /روان شناسی /روان شناسی عمومی *----/روزانه
۵۵ ۲۱۶۸ رقیه بیت اله زاده دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /روان شناسی /روان شناسی عمومی *----/روزانه
۵۶ ۲۱۸۶ ایناز شهریور سوسهاب دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /روان شناسی /روان شناسی واموزش کودکان استثنایی *----/روزانه
۵۷ ۲۲۲۲ مینا میرزایی دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /روان شناسی /روان شناسی واموزش کودکان استثنایی *----/روزانه
۵۸ ۲۴۲۳ فاطمه زارع شاهی دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /روان شناسی /روان شناسی واموزش کودکان استثنایی *----/روزانه
۵۹ ۲۴۲۷ صفا عابدی بناب دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /روان شناسی /روان شناسی تربیتی *----/روزانه
۶۰ ۲۴۳۰ راستین خواجوی نوری دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /روان شناسی /روان شناسی تربیتی *----/روزانه
۶۱ ۱۲۷۳ زهرا نوری کورایم دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /زبان عربی /ادبیات عربی *----/روزانه
۶۲ ۱۲۸۲ ندا عزت پور ابی بیگلو دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /زبان عربی /ادبیات عربی *----/روزانه
۶۳ ۱۲۹۲ سیده ساحل خاتمی کلخوران دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /زبان عربی /ادبیات عربی *----/روزانه
۶۴ ۱۳۳۶ سحر سحر خیزان دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /زبان عربی /ادبیات عربی *----/روزانه
۶۵ ۱۳۴۷ مریم قهرمان روزگار دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /زبان عربی /مترجمی زبان عربی *----/روزانه
۶۶ ۷۳۷ زهرا کامل پیرالوان دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /زبان وادبیات فارسی /زبان وادبیات فارسی *----/روزانه
۶۷ ۷۳۸ نرگس زندیان اجیرلو دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /زبان وادبیات فارسی /زبان وادبیات فارسی *----/روزانه
۶۸ ۸۶۳ فاطمه رفیعی اتشگاه دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /زبان وادبیات فارسی /زبان وادبیات فارسی *----/روزانه
۶۹ ۸۷۱ فریده بدری دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /زبان وادبیات فارسی /زبان وادبیات فارسی *اموزش زبان فارسی /روزانه
۷۰ ۳۷۴۳ هدیه اعتمادی مغانلو دانشگاه فرهنگیان -پردیس فاطمه الزهرا/س /تبریز دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /زبان وادبیات فارسی /زبان وادبیات فارسی *----/روزانه
۷۱ ۱۲۸ مایده اقامحمدزاده اصل دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم پایه /علوم زمین /علوم زمین *زمین شناسی اقتصادی /روزانه
۷۲ ۱۲۲ الناز رحمتی کلخوران دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم پایه /زیست شناسی سلولی ومولکولی /زیست فناوری *میکروبی /روزانه
۷۳ ۱۲۳ رعنا صداقت گندشمین دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم پایه /زیست شناسی گیاهی /زیست شناسی گیاهی *فیزیولوژی /روزانه
۷۴ ۳۱۵۱ فاطمه ارمون کلشتری دانشگاه گیلان -رشت دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم پایه /زیست شناسی جانوری /زیست شناسی جانوری *فیزیولوژی جانوری /روزانه
۷۵ ۳۱۸۶ سودا پیغامی اشنایی دانشگاه پیام نوراستان اردبیل -مرکزاردبیل دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم پایه /زیست شناسی سلولی ومولکولی /زیست فناوری *میکروبی /روزانه
۷۶ ۳۱۴۷ شعله جاهدی دانشگاه پیام نوراستان گیلان -مرکزتالش دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم پایه /زیست شناسی سلولی ومولکولی /زیست شناسی سلولی ومولکولی *----/روزانه
۷۷ ۲۸ مهرناز رسولی دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم پایه /زیست شناسی سلولی ومولکولی /زیست شناسی سلولی ومولکولی *----/روزانه
۷۸ ۳۳ امیرحسین حسینی دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم پایه /زیست شناسی سلولی ومولکولی /زیست شناسی سلولی ومولکولی *----/روزانه
۷۹ ۳۸ کیمیا شکاریان دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم پایه /زیست شناسی سلولی ومولکولی /بیوفیزیک *----/روزانه
۸۰ ۴۶ کیمیا یاورپور دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم پایه /زیست شناسی سلولی ومولکولی /زیست شناسی سلولی ومولکولی *----/روزانه
۸۱ ۱۳۲ محمدصادق ندیری نیری دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم پایه /شیمی /شیمی *شیمی الی /روزانه
۸۲ ۳۲۱۰ زهرا نبی پور سنجبد دانشگاه دامغان دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم پایه /شیمی /شیمی *شیمی تجزیه /روزانه
۸۳ ۳۲۱۷ عفت مصطفوی دانشگاه پیام نوراستان اردبیل -مرکزاردبیل دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم پایه /شیمی /شیمی *شیمی الی /روزانه
۸۴ ۲۴۴۰ ایسا شهیم پرمهر دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /علوم تربیتی /مدیریت اموزشی *----/روزانه
۸۵ ۲۴۴۱ انا زارع برسیانی دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /علوم تربیتی /مدیریت اموزشی *----/روزانه
۸۶ ۲۴۴۲ سودا اجری خامسلو دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /علوم تربیتی /اموزش وبهسازی منابع انسانی *----/روزانه
۸۷ ۲۴۴۳ زهرا فتحی ساقصلو دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /علوم تربیتی /اموزش وبهسازی منابع انسانی *----/روزانه
۸۸ ۲۴۴۴ سناء برزگرجلالی دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /علوم تربیتی /مدیریت وبرنامه ریزی اموزش عالی *----/روزانه
۸۹ ۲۴۴۵ فاطمه حسن زاده دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /علوم تربیتی /تحقیقات اموزشی *----/روزانه
۹۰ ۶۱۵۴ شهلا میراحمدی دانشگاه پیام نوراستان اردبیل -مرکزمشکین شهر دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /علوم تربیتی /مدیریت وبرنامه ریزی اموزش عالی *----/روزانه
۹۱ ۱۲۵۴ ایدا میزبان قصابه دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /علوم سیاسی وروابطبین الملل /مطالعات منطقه ای *مطالعات اسیای مرکزی وقفقاز/روزانه
۹۲ ۹۴۴ رقیه محمدی اغجه کهل دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /علوم سیاسی وروابطبین الملل /مطالعات منطقه ای *مطالعات خاورمیانه وشمال افریقا/روزانه
۹۳ ۲۱۶ نازنین گل محمدی دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /فنی ومهندسی /مهندسی مکانیک /مهندسی مکانیک *تبدیل انرژی /روزانه
۹۴ ۳۸۹۲ سایه قاسمزاده دانشگاه پیام نوراستان اردبیل -مرکزاردبیل دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /علوم ورزشی /مدیریت ورزشی *مدیریت بازاریابی وارتباطات ورزشی /روزانه
۹۵ ۳۸۹۳ فاطمه برمکی علمدار دانشگاه پیام نوراستان اردبیل -مرکزمشکین شهر دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /علوم ورزشی /فیزیولوژی ورزشی *فیزیولوژی ورزشی وتندرستی /روزانه
۹۶ ۳۸۹۷ مریم اقبالی دانشگاه پیام نوراستان اردبیل -مرکزاردبیل دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /علوم ورزشی /مدیریت ورزشی *مدیریت بازاریابی وارتباطات ورزشی /روزانه
۹۷ ۳۸۹۸ مریم میرحبیبی دانشگاه پیام نوراستان اردبیل -مرکزاردبیل دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /علوم ورزشی /فیزیولوژی ورزشی *فیزیولوژی ورزشی کاربردی /روزانه
۹۸ ۳۸۹۹ زهرا شعبانی دانشگاه پیام نوراستان اردبیل -مرکزاردبیل دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /علوم ورزشی /فیزیولوژی ورزشی *فیزیولوژی ورزشی کاربردی /روزانه
۹۹ ۳۹۰۰ سپیده جعفری دانشگاه پیام نوراستان اردبیل -مرکزاردبیل دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /علوم ورزشی /بیومکانیک ورزشی *----/روزانه
۱۰۰ ۳۹۰۶ پوریا فتحی دانشگاه ازاداسلامی واحداردبیل دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /علوم ورزشی /فیزیولوژی ورزشی *فیزیولوژی ورزشی وتندرستی /روزانه
۱۰۱ ۴۴۶۱ زهرا نادری دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /علوم ورزشی /مدیریت ورزشی *مدیریت سازمان هاوباشگاه های ورزشی /روزانه
۱۰۲ ۴۶۵۳ علی جدی قشلاق ایلخچی دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /علوم ورزشی /بیومکانیک ورزشی *----/روزانه
۱۰۳ ۴۶۹۴ نیما مولودی چیانه دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /علوم ورزشی /فیزیولوژی ورزشی *فیزیولوژی ورزشی کاربردی /روزانه
۱۰۴ ۴۷۰۱ نوید خلیلی واحد دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /علوم ورزشی /مدیریت ورزشی *مدیریت بازاریابی وارتباطات ورزشی /روزانه
۱۰۵ ۴۸۳۰ مارال سیاه کوهیان دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /علوم ورزشی /فیزیولوژی ورزشی *فیزیولوژی ورزشی کاربردی /روزانه
۱۰۶ ۳۸۰۸ زهرا کرمی دانشگاه گنبد دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /کشاورزی /علوم ومهندسی اب /علوم ومهندسی اب *منابع اب /روزانه
۱۰۷ ۱۶۴۵ پوریا فرخی دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /کشاورزی /علوم ومهندسی باغبانی /علوم ومهندسی باغبانی *تولیدمحصولات گلخانه ای /روزانه
۱۰۸ ۱۶۶۲ ساناز ادینه هشجین دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /کشاورزی /علوم ومهندسی باغبانی /علوم ومهندسی باغبانی *گیاهان دارویی /روزانه
۱۰۹ ۱۶۳۱ نگین سلطانی قره چناق دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /کشاورزی /علوم ومهندسی جنگل /علوم ومهندسی جنگل *علوم زیستی جنگل /روزانه
۱۱۰ ۱۶۳۲ امیرحسین تابش دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /کشاورزی /علوم ومهندسی اب /علوم ومهندسی اب *ابیاری وزهکشی /روزانه
۱۱۱ ۱۶۹۰ محدثه رزمی حمزه خانلو دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /کشاورزی /مدیریت حاصلخیزی -زیست فناوری ومنابع خاک /مدیریت منابع خاک *فیزیک وحفاظت خاک /روزانه
۱۱۲ ۱۶۹۳ شادی ارجمند نوشهر دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /کشاورزی /مدیریت حاصلخیزی -زیست فناوری ومنابع خاک /مدیریت حاصلخیزی وزیست فناوری خاک *شیمی -حاصلخیزی خاک وتغذیه گیاه /روزانه
۱۱۳ ۶۸۳۹ زهرا ودادی دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /کشاورزی /مدیریت حاصلخیزی -زیست فناوری ومنابع خاک /مدیریت منابع خاک *منابع خاک وارزیابی اراضی /روزانه
۱۱۴ ۱۶۹۶ امین جهانگیری پته خور دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /کشاورزی /علوم ومهندسی صنایع غذایی /علوم ومهندسی صنایع غذایی *فناوری موادغذایی /روزانه
۱۱۵ ۳۲۴۴ بنیامین مرسل پور دویل دانشگاه پیام نوراستان اردبیل -مرکزاردبیل دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /کشاورزی /علوم ومهندسی صنایع غذایی /علوم ومهندسی صنایع غذایی *فناوری موادغذایی /روزانه
۱۱۶ ۷۳۴ فاطمه حاجی زاده چکوسری دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /فلسفه /فلسفه معاصر*----/روزانه
۱۱۷ ۷۳۵ سارا فردوسی پیراقوم دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /فلسفه /فلسفه معاصر*----/روزانه
۱۱۸ ۷۳۶ مژده فکوری جوکندان دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /فلسفه /فلسفه معاصر*----/روزانه
۱۱۹ ۱۳۶ شروین دادگر دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم پایه /فیزیک /فیزیک *فیزیک ماده چگال /روزانه
۱۲۰ ۱۳۷ محمدمهدی رسولی جمادی دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم پایه /فیزیک /فیزیک *ذرات بنیادی ونظریه میدان ها/روزانه
۱۲۱ ۱۳۹ مهسا حسنی دباغی دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم پایه /فیزیک /فیزیک *فیزیک هسته ای /روزانه
۱۲۲ ۱۴۴ الهام نعمتی دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم پایه /فیزیک /فیزیک *ذرات بنیادی ونظریه میدان ها/روزانه
۱۲۳ ۱۴۵ پریان لطفی ورگه سران دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم پایه /فیزیک /فیزیک *اپتیک ولیزر/روزانه
۱۲۴ ۱۵۲ سمانه خالدی دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم پایه /فیزیک /فیزیک *اپتیک ولیزر/روزانه
۱۲۵ ۱۴۷۲ فاطمه اروانی اردبیلی دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم پایه /فیزیک /فیزیک *ذرات بنیادی ونظریه میدان ها/روزانه
۱۲۶ ۱۴۷۸ نگین قولی اورجعلی لو دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم پایه /فیزیک /فیزیک *اپتیک ولیزر/روزانه
۱۲۷ ۶۴۸۸ افسانه بیگ وردی دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم پایه /فیزیک /فیزیک *فیزیک ماده چگال /روزانه
۱۲۸ ۵۷۹۲ هاشم اعیادی مغانلو دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /کشاورزی /بیماری شناسی گیاهی /بیماری شناسی گیاهی *----/روزانه
۱۲۹ ۹۵۲ سجاد ابراهیمی خراوان دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /کشاورزی /حشره شناسی کشاورزی /حشره شناسی کشاورزی *----/روزانه
۱۳۰ ۹۶۶ حانیه سادات عزیزی کاشی دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /کشاورزی /بیماری شناسی گیاهی /بیماری شناسی گیاهی *----/روزانه
۱۳۱ ۳۴۴۱ فاطمه عبادی دانشگاه پیام نوراستان اردبیل -مرکزاردبیل دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /زبان انگلیسی /اموزش زبان انگلیسی *----/روزانه
۱۳۲ ۳۳۶۲ نیلوفر مشکینی خیاوی موسسه غیرانتفاعی مقدس اردبیلی -اردبیل دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /مدیریت /مدیریت دولتی *بودجه ومالیه عمومی /روزانه
۱۳۳ ۳۲۴۸ سما خداپناه اجیرلو دانشگاه پیام نوراستان اردبیل -مرکزاردبیل دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /مدیریت /مدیریت بازرگانی *مدیریت استراتژیک /روزانه
۱۳۴ ۳۲۴۹ شاهین فتحی جابلو دانشگاه پیام نوراستان اردبیل -مرکزاردبیل دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /مدیریت /مدیریت بازرگانی *بازاریابی /روزانه
۱۳۵ ۷۰۸ علی اظهری دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /مدیریت /مدیریت بازرگانی *مدیریت استراتژیک /روزانه
۱۳۶ ۷۱۰ نگین عباسی زارنجی دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /مدیریت /مدیریت بازرگانی *مدیریت استراتژیک /روزانه
۱۳۷ ۷۱۵ صغری ابش زاده شبلو دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /مدیریت /مدیریت بازرگانی *بازاریابی /روزانه
۱۳۸ ۷۱۹ هانیه ذوالفقارزاده دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /مدیریت /مدیریت بازرگانی *بازاریابی /روزانه
۱۳۹ ۶۵۳ لیلا بدری دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /مدیریت جهانگردی /مدیریت جهانگردی *برنامه ریزی توسعه جهانگردی /روزانه
۱۴۰ ۶۵۷ علیرضا سیاهی عربلو دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /مدیریت جهانگردی /مدیریت جهانگردی *برنامه ریزی توسعه جهانگردی /روزانه
۱۴۱ ۶۶۳ پریسا گیلک دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /مدیریت جهانگردی /مدیریت جهانگردی *برنامه ریزی توسعه جهانگردی /روزانه
۱۴۲ ۶۶۷ سماء طهماسب عالی ارا اللوی بزرگ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /مدیریت جهانگردی /مدیریت جهانگردی *برنامه ریزی توسعه جهانگردی /روزانه
۱۴۳ ۶۷۹ اناهید اخوتیان دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /مدیریت جهانگردی /مدیریت جهانگردی *برنامه ریزی توسعه جهانگردی /روزانه
۱۴۴ ۲۴۳۴ حمیدرضا زارعی دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /مشاوره /مشاوره *مشاوره خانواده /روزانه
۱۴۵ ۲۴۳۵ معصومه ابکار دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /مشاوره /مشاوره *مشاوره مدرسه /روزانه
۱۴۶ ۲۴۳۸ ساهره یزدانی جید دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /مشاوره /مشاوره *مشاوره توانبخشی /روزانه
۱۴۷ ۲۴۳۹ فاطمه فضلی سردهایی دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /مشاوره /مشاوره *مشاوره شغلی /روزانه
۱۴۸ ۱۶۳ ملیکا صبور اسگ شهری دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم پایه /فیزیک /فیزیک *فیزیک ماده چگال /روزانه
۱۴۹ ۳۱۸ امید ایمانی شام اسبی دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /فنی ومهندسی /مهندسی برق /مهندسی برق *کنترل /روزانه
۱۵۰ ۳۲۲ سعید پادبان دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /فنی ومهندسی /مهندسی برق /مهندسی برق *الکترونیک قدرت وماشین های الکتریکی /روزانه
۱۵۱ ۳۲۶ میلاد بایرامی پیراقوم دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /فنی ومهندسی /مهندسی برق /مهندسی برق *الکترونیک قدرت وماشین های الکتریکی /روزانه
۱۵۲ ۳۵۱ لیلا نصیری نریمان دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /فنی ومهندسی /مهندسی برق /مهندسی برق *مدارهای مجتمع الکترونیک /روزانه
۱۵۳ ۳۵۸ سعید قهرمان زاده جید دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /فنی ومهندسی /مهندسی برق /مهندسی برق *سیستم های قدرت /روزانه
۱۵۴ ۳۲۳۲ مهرشاد یوسف زاده تبری دانشگاه پیام نوراستان اردبیل -مرکزاردبیل دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /فنی ومهندسی /مهندسی برق /مهندسی برق *سیستم های قدرت /روزانه
۱۵۵ ۳۲۳۵ مریم حاجی زاده چکوسری دانشگاه پیام نوراستان گیلان -مرکزرشت دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /فنی ومهندسی /مهندسی برق /مهندسی برق *سیستم های قدرت /روزانه
۱۵۶ ۱۶۸۰ نگار میرزایی کلی دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /کشاورزی /زراعت واصلاح نباتات /اگروتکنولوژی *علوم علف های هرز/روزانه
۱۵۷ ۱۶۸۳ ایدا اسکندرزاده دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /کشاورزی /زراعت واصلاح نباتات /ژنتیک وبه نژادی گیاهی *----/روزانه
۱۵۸ ۱۶۸۴ نگین امن زاده قوجه بگلو دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /کشاورزی /زراعت واصلاح نباتات /اگروتکنولوژی *علوم وتکنولوژی بذر/روزانه
۱۵۹ ۱۶۸۶ توران امن زاده قوجه بگلو دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /کشاورزی /زراعت واصلاح نباتات /ژنتیک وبه نژادی گیاهی *----/روزانه
۱۶۰ ۳۸۱ شقایق رضایی دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /فنی ومهندسی /مهندسی شیمی /مهندسی شیمی *فرایندهای جداسازی /روزانه
۱۶۱ ۳۸۴ زهرا بلنداختر دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /فنی ومهندسی /مهندسی شیمی /مهندسی شیمی *فرایندهای جداسازی /روزانه
۱۶۲ ۳۸۹ محمدرضا شاهی دراباد دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /فنی ومهندسی /مهندسی شیمی /مهندسی شیمی *طراحی فرایند/روزانه
۱۶۳ ۱۶۹۵ محمدقاسم خانعلی پور گورانسراب دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /کشاورزی /مهندسی صنایع چوب وفراورده های سلولزی /مهندسی صنایع چوب وفراورده های سلولزی *صنایع سلولزی /روزانه
۱۶۴ ۳۲۴۲ رضا جوادی دانشگاه تربیت دبیرشهیدرجایی -تهران دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /کشاورزی /مهندسی صنایع چوب وفراورده های سلولزی /مهندسی صنایع چوب وفراورده های سلولزی *صنایع سلولزی /روزانه
۱۶۵ ۱۶۴۰ عرفان صدایی اذر دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /کشاورزی /علوم ومهندسی مرتع وابخیزداری /علوم ومهندسی مرتع *مدیریت مرتع /روزانه
۱۶۶ ۱۶۵۷ فاطمه جهاندیده دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /کشاورزی /علوم ومهندسی مرتع وابخیزداری /علوم ومهندسی ابخیز*حفاظت اب وخاک /روزانه
۱۶۷ ۲۲۸۳ زبیده عابدین زاده دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /کشاورزی /علوم دام وطیور/علوم دامی *فیزیولوژی دام وطیور/روزانه
۱۶۸ ۱۶۱۹ احسان حسین زاده سربند دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /کشاورزی /علوم دام وطیور/علوم دامی *تغذیه دام /روزانه
۱۶۹ ۱۴۰۱ مصطفی اکبری خباز دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /کشاورزی /علوم دام وطیور/علوم دامی *تغذیه طیور/روزانه
۱۷۰ ۲۱۷ امیررضا فتحی دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /فنی ومهندسی /مهندسی عمران /مهندسی عمران *سازه /روزانه
۱۷۱ ۲۱۸ سجاد صمیمی مغانلو دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /فنی ومهندسی /مهندسی عمران /مهندسی عمران *سازه /روزانه
۱۷۲ ۱۶۶۹ نسیم قبادی دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /کشاورزی /علوم ومهندسی باغبانی /علوم ومهندسی باغبانی *گیاهان زینتی /روزانه
۱۷۳ ۱۶۷۴ مهسا خان رضایی دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /کشاورزی /علوم ومهندسی باغبانی /علوم ومهندسی باغبانی *درختان میوه /روزانه
۱۷۴ ۱۷۳ منیژه سیفی جگرکندی دانشگاه تربیت دبیرشهیدرجایی -تهران دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /فنی ومهندسی /مهندسی کامپیوتر/مهندسی کامپیوتر*معماری سیستم های کامپیوتری /روزانه
۱۷۵ ۲۰۹ ستایش عسگری دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /هنر/معماری /مهندسی معماری *----/روزانه
۱۷۶ ۲۱۰ رضا شکوهی دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /هنر/معماری /مهندسی معماری *----/روزانه
۱۷۷ ۲۱۱ نگین جوربنیان دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /هنر/معماری /مهندسی معماری *----/روزانه
۱۷۸ ۲۱۲ فرزاد یوسفی دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /هنر/معماری /مهندسی معماری *----/روزانه
۱۷۹ ۲۱۳ نگین یاری دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /هنر/معماری /مهندسی معماری *----/روزانه
۱۸۰ ۳۲۳۷ سالار اصغرنژاد دانشگاه ارومیه دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /هنر/معماری /مهندسی معماری *----/روزانه
۱۸۱ ۳۲۳۹ رومینا اقاجانی دانشگاه ازاداسلامی واحدابهر دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /هنر/معماری /مهندسی معماری *----/روزانه
۱۸۲ ۱۶۲۲ مهسا برزگر خاص دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /کشاورزی /مهندسی مکانیک بیوسیستم /مهندسی مکانیک بیوسیستم *طراحی وساخت /روزانه
۱۸۳ ۱۶۲۵ فاطمه کابینی دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /کشاورزی /مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی /مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی *مدیریت وتحلیل سامانه ها/روزانه
۱۸۴ ۲۱۴ سونیا نقی زاده محبوب دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /فنی ومهندسی /مهندسی مکانیک /مهندسی مکانیک *تبدیل انرژی /روزانه
۱۸۵ ۲۱۵ سیدمهدی وهاب زاده قریشی دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /فنی ومهندسی /مهندسی مکانیک /مهندسی مکانیک *تبدیل انرژی /روزانه
۱۸۶ ۳۲۳۱ جعفر شیرعلی زاده دانشگاه بناب دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /فنی ومهندسی /مهندسی مکانیک /مهندسی مکانیک *تبدیل انرژی /روزانه
۱۸۷ ۱۶۲۶ پریسا مدبر ینکجه دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /کشاورزی /مهندسی مکانیک بیوسیستم /مهندسی مکانیک بیوسیستم *انرژی های تجدیدپذیر/روزانه


CAPTCHA
دفعات مشاهده: 3011 بار   |   دفعات چاپ: 44 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر