ورود به سایت

اطلاعیۀ ادارۀ رفاه دانشجویی در خصوص اتمام سنوات تحصیلی

 | تاریخ ارسال: 1400/3/5 - 15:35 | 
ضمن آرزوی سلامتی و موفقیّت برای دانشجویان عزیز، به اطلاع آن‌دسته از دانشجویانی که از وام دانشجویی استفاده کرده‌اند، می‌رساند که در صورت اتمام سنوات تحصیلی خود (کارشناسی پیوسته و دکتری تخصصی ناپیوسته: ۸ نیمسال، کاردانی، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی‌ارشد ناپیوسته: ۴ نیمسال)، تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ برای تعیین تکلیف بدهی خود با کارشناس رفاه دانشجویی مستقر در دانشکدۀ خود، تماس حاصل نمایند. در غیر این‌صورت دفترچۀ اقساط تک‌برگی توسط صندوق رفاه دانشجویان صادر شده و مجبور به پرداخت کل بدهی خود به صورت یکجا خواهند بود.
 
شماره تماس‌ها:
کارشناس دانشکدۀ علوم تربیتی و روانشناسی: آقای اصلانی (۰۴۵۳۱۵۰۵۶۱۵)، کارشناس دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی: آقای صادقی (۰۴۵۳۱۵۰۵۵۴۷)،کارشناس دانشکدۀ علوم اجتماعی: خانم رضایی (۰۴۵۳۱۵۰۵۹۹۴)، کارشناس دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی: خانم نخستین (۰۴۵۳۱۵۰۵۲۴۳)، کارشناس دانشکدۀ علوم: خانم حسنی‌شوقی (۰۴۵۳۱۵۰۵۹۴۴)، کارشناس دانشکدۀ فنی و مهندسی: خانم دلگشا (۰۴۵۳۱۵۰۵۷۰۵)، کارشناس دانشکده مشگین‌شهر: خانم میرزاده (۰۴۵۳۲۵۴۵۶۲۴)، کارشناس دانشکده نمین: خانم قدیری (۰۴۵۳۲۳۲۳۶۲۲)، کارشناس دانشکده مغان: آقای عشایری (۰۴۵۳۲۷۱۵۶۷۴)، رئیس ادارۀ رفاه دانشجویی: آقای نعمت‌اللهی (۰۴۵۳۱۵۰۵۲۹۱).
 
ادارۀ رفاه دانشجویی


CAPTCHA