تولید انبوه رنگدانه های کاروتنوئیدی

 | تاریخ ارسال: 1398/9/12 - 09:51 | 
مدیر عامل : بهار احتشام نیا
تاریخ جذب : 98/04/04

عنوان ایده : تولید انبوه و تجاری سازی رنگدانه های کاروتنوئیدی
توصیف ایده : 
وضعیت :

تصاویر :CAPTCHA