هسته بومی سازی تولید رنگدانه

 | تاریخ ارسال: 1398/9/11 - 23:37 | 

فایل معرفی واحد فناور  : برای نمایش فایل کلیک کنید 

مدیر عامل : آیت نوری
تاریخ جذب : 98/03/22

عنوان ایده : بومی سازی تولید رنگدانه های مورد نیاز صنایع و حد واسط های لازم برای تولید آن ها
توصیف ایده :
وضعیت :


تصاویر : 


CAPTCHA