جدول رشته ها

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱/۲۱ - 10:40 | 
گرایش
نام رشته
ریاضی محض- آنالیز ریاضی
ریاضی محض- جبر
ریاضی محض - هندسه
شیمی آلی شیمی
شیمی فیزیک
ذرات بنیادی و نظریه میدان فیزیک
فیزیک هسته ای
گیاهی -  فیزیولوژی گیاهی زیست شناسی
علوم جانوری - فیزیولوژی جانوری
آب و هواشناسی جغرافیا
جغرافیا و برنامه
ریزی شهری
ژئومورفولوژی
بدون گرایش زبان و ادبیات فارسی
مدیریت بازرگانی-مدیریت بازاریابی
روان شناسی عمومی روانشناسی
فیزیولوژی ورزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی
مدیریت آموزشی علوم تربیتی و
مشاوره مشاوره
روان شناسی عمومی روانشناسی
فیزیولوژی ورزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی
مدیریت آموزشی علوم تربیتی و
مشاوره مشاوره
علوم و مهندسی مرتع علوم و مهندسی مرتع
بیوتکنولوژی کشاورزی اصلاح نباتات
ژنتیک و به نژادی گیاهی
حشره شناسی کشاورزی حشره شناسی کشاورزی
فیزیولوژی گیاهان زراعی آگروتکنولوژی
علوم علف های هرز
اکولوژی گیاهان زراعی
اصلاح بیوتکنولوژی گیاهان باغبانی علوم باغبانی- علوم باغبانی و فضای سبز
فیزیولوژی تولید و پس از برداشت گیاهان باغبانی
تغذیه دام علوم دامی
تغذیه طیور
فناوری پس از برداشت مکانیک بیوسیستم
انرژی های تجدید پذیر
طراحی ماشین های کشاورزی
مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی
سازه مهندسی عمران
تبدیل انرژی مهندسی مکانیک
قدرت مهندسی برق 


CAPTCHA