آیین نامه های استعداد درخشان

 | تاریخ ارسال: 1397/9/28 - 10:17 | 
آیین نامه های استعداد درخشان دانشگاه
تخفیف شهریه و تسهیلات دانشجویان ممتاز ( علمی، قرآنی و قهرمانان ورزشی)
  آیین نامه نحوه شناسایی و حمایت از دانشجویان استعداد درخشان دانشگاه محقق اردبیلی 
دستورالعمل امتیاز دهی به فعالیت های پژوهشی
آیین نامه تحصیل همزمان در دو رشته تحصیلی در دوره کارشناسی
در خصوص همزمانی تحصیل در رشته دوم با دوره کارشناسی ارشد
آیین نامه پذیرش استعداد های درخشان بدون آزمون در مقطع دکترای تخصصی
دستورالعمل اجرای آیین نامه های پذیرش دانشجوی استعداد درخشان برای مقاطع ارشد و دکتری سال ت:99-98


CAPTCHA