دانشگاه محقق اردبیلی در چهل سالگی
همایش های دانشکده
ورود به سایت

منتشر شده

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۶/۷ - 13:28 | 

برآورد تغذیه‌ی طبیعی آب زیرزمینی با استفاده از مدل WTF (مطالعه‌ی موردی: آبخوان دشت اردبیل)
غفاری، حسین؛ رسول‌زاده*، علی؛ رئوف، مجید؛ اسمعلی عوری، اباذر. 
دکتر اصغر باقری
 Pesticide handling practices, health risks, and determinants of safety behavior among Iranian apple farmers
Asghar Bagheri, Naier Emami, Mohammad Sadegh Allahyari & Christos A. Damalas
https://doi.org/10.1080/10807039.2018.1443265
Modeling cereal farmers’ intended and actual adoption of integrated crop management (ICM) practices
Asghar Bagheria,, Abolmohammad Bondoria, Christos A. Damalasb,
Modeling farmers’ intention to use pesticides: An expanded version of the theory of planned behavior
Asghar Bagheria,*, Abolmohammad Bondoria, Mohammad Sadegh Allahyarib, Christos A. Damalasc,**
https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2019.109291

Farmers’ knowledge, attitudes, and perceptions of pesticide use in apple farms of northern Iran: impact on safety behavior
Asghar Bagheri1 & Naier Emami1 & Christos A. Damalas2 & Mohammad Sadegh Allahyari3
https://doi.org/10.1007/s11356-019-04330-y
Pesticide waste disposal among farmers of Moghan region of Iran: current trends and determinants of behavior
Abolmohammad Bondori & Asghar Bagheri & Mohammad S. Allahyari & Christos A. Damalaa
https://doi.org/10.1007/s10661-018-7150-0

مهسا حسن پور
 
Comparison of Three Intelligent Techniques for Runoff Simulation
2018-Mahsa H. Kashani *,Reza Soltan Gheys 
http://www.civilejournal.org/index.php/cej/article/view/922

دکتر محمد رضا نیک پور

مدل سازی بارش – رواناب روزانه رودخانه دره رود واقع در استان اردبیل
محمد رضا نیک پور *؛ هادی ثانی خانی؛ سجاد محمودی بابلان؛ سعید نسترنی عموقین بررسی پارامترهای آشفتگی در پرش هیدرولیکی با مقاطع مستطیلی واگرا با استفاده از مدل Fluent
محمد رضا نیک پور*
http://jise.scu.ac.ir/article_13457.html
بررسی آزمایشگاهی خصوصیات پرش هیدرولیکی در حوضچه های آرامش همگرا
http://mcej.modares.ac.ir/article-16-14357-fa.html
مقایسه کارآیی مدل‌های هوشمند در روندیابی جریان روزانه رودخانه (مطالعه موردی: رودخانه بالخلوچای، استان اردبیل)
http://www.waterjournal.ir/article_76948.html
ارزیابی عملکرد روش های انتخاب متغیر در ریزمقیاس نمایی بارش روزانه دو اقلیم متفاوت
جواد رمضانی مقدم *- مصطفی یعقوب زاده - احمد جعفرزاده 
https://jsw.um.ac.ir/index.php/jsw/article/view/72732
دکتر امین کانونی

ارزیابی عملکرد زمانی و مکانی بهره‌برداری و مدیریت تحویل آب در شبکه آبیاری یامچی اردبیل
امین کانونی *؛ آرمین عابدی
جواد رمضانی مقدم

ارزیابی تأثیر شوری آب آبیاری و تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد گوجه گیلاسی
جواد رمضانی مقدم یاسر حسینی ، محمدرضا نیکپور ، عطیه عبدلی
مجتبی سوختانلو

تحلیل مدل رفتار محیط‌زیستی، میان بازدیدکنندگان منطقه گردشگری شورابیل در استان اردبیل
مجتبی سوختانلو * ؛ نجات واحدی
Inhibiting factors on adoption of pressurized irrigation methods according to drought zoning in Northwestern Iran (Ardabil province)
 M. Sookhtanlou *
  Factors Determining the Adoption of the Pressurized Irrigation Systems by Farmers in Ardabil Province 
Mojtaba Sookhtanlou*CAPTCHA
دفعات مشاهده: 656 بار   |   دفعات چاپ: 73 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر