صدور دانشنامه «المثنی»

 | تاریخ ارسال: 1396/7/14 - 14:26 | 
مدارک لازم برای صدور دانشنامه پایان تحصیلات «المثنی«
 
۱. ارایه درخواست توسط خود شخص دانش‌آموخته یا وکیل قانونی و ثبتی وی
۲.تکمیل فرم استشهادیه محلی که امضای یکی از مستشهدین توسط یکی از دفاتر ثبت اسناد رسمی تایید شده باشد. (دانلود فرم استشهادیه)
۳. تکمیل فرم تعهد و ارایه آن (دانلود فرم تعهد)
۴.یک قطعه تمبر جمهوری اسلامی به مبلغ ۱۰۰۰۰ ریال
۵.یک قطعه عکس ۴ × ۳ بروز
۶. واریز مبلغ (پنج میلیون ریال در مرتبه اول )، (ده میلیون ریال در مرتبه دوم) به شماره شبای  IR۵۱۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۷۲۳۰۳۰۲۲۹۸۲ شناسه واریز ۳۰۸۰۷۲۳۷۵۱۱۶۰۰۲۰۰۰۱۱۴۰۱۰۳۰۰۴۶۲ به نام  دانشگاه محقق اردبیلی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
 تبصره: برای دانشجویانی که مدارک آنها برای مرتبه ی سوم مفقود می شود پس از پرداخت (بیست میلیون ریال) و انجام اقدامات قانونی از طریق مراجع ذی صلاح صدور مدرک برای بار سوم امکان پذیر می باشد.
۷.تهیه آگهی فقدان مدرک تحصیلی و ارسال آن به اداره مطبوعات اداره کل ارشاد اسلامی توسط اداره کل امور آموزشی
۸.نشر آگهی در یکی از جراید کثیرالانتشار در سه نوبت(هر دو ماه یکبار با هزینه شخصی متقاضی)
۹. تسلیم اولین روزنامه منتشره متضمن آگهی ذکر شده به اداره کل امور آموزشی دانشگاه
۱۰.صدور دانشنامه المثنی توسط دانشگاه