اعضا - سیدجلال سیدشنوا


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: پروفسور سیدجلال سیدشنوا | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
پروفسور سیدجلال سیدشنوا

استاد گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر
seyedshenavauma.ac.ir

[برگشت به فهرست افراد] [English]
:: ::