اعضا - مسعود اجری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر مسعود اجری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دکتر مسعود اجری

استادیار گروه آموزشی مهندسی مکانیک - گروه آموزشی مهندسی مکانیک
m.ajriuma.ac.ir

[برگشت به فهرست افراد] [English]
:: ::