اعضا - عسگر مینائی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر عسگر مینائی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دکتر عسگر مینائی

استادیار گروه آموزشی مهندسی مکانیک
a.minaeiuma.ac.ir

[برگشت به فهرست افراد] [English]
:: ::