اعضا - رضا فرضی زاده


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر رضا فرضی زاده | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دکتر رضا فرضی زاده

استادیار فیزیولوژی ورزشی
r_farzizadehuma.ac.ir

[برگشت به فهرست افراد] [English]
:: ::