اعضا - آیدا عباسی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: خانم آیدا عباسی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
علایق تحقیقاتی
ژنز خاك، نقشه برداري نوين و زمين آمار
:: ::