اعضا - فرزاد رضائی مقدم


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: آقای فرزاد رضائی مقدم | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصیلی

کارشناسی : مهندسی عمران- عمران- دانشگاه محقق اردبیلی - فارغ التحصیل سال 1383

کارشناسی ارشد: مهندسی عمران- برنامه ریزی و مهندسی حمل و نقل و ترافیک- فارغ التحصیل 1385

:: ::