اعضا - علی شیخ الاسلامی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: آقای علی شیخ الاسلامی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
40 شیخ الاسلامی، علی؛ امیدوار، عظیم. (تابستان 1396). "اثربخشی آموزش تفکر انتقادی بر سبک حل مساله‏ی (کارآمد و ناکارآمد) دانش‏آموزان" فصلنامه روانشناسی مدرسه، دانشگاه محقق اردبیلی، (2)6، 99-83.
39 شیخ الاسلامی، علی؛ بخشایش، علیرضا؛ برزگربفرویی، کاظم و مرادی‏عجمی، وجیهه. (تابستان 1396). تأثیر آموزش حافظه‏ی فعال بر عملکرد خواندن و ظرفیت حافظه‏ی در دانش‏آموزان دارای ناتوانی خواندن. مجله روانشناسی بالینی سمنان، دانشگاه سمنان، (2)9، 57-47.
38 شیخ الاسلامی، علی؛ اسدالهی، الهام و محمدی، نسیم. (تابستان 1396). پیش‏بینی پرخاشگری نوجوانان بزهکار براساس راهبردهای حل مسئله و مهارت‏های ارتباطی. مجله سلامت اجتماعی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، (3)4، 219-209.
37 صدری، اسماعیل؛ شیخ الاسلامی، علی و تارویردی‏زاده، هانیه. (بهار و تابستان 1396). تأثیر زوج‏درمانی متمرکز بر هیجان در کیفیت رابطه، تعارض زناشویی و بی‏آلایشی زوجین نابارور. دو فصلنامه مشاوره و روان‏درمانی خانواده، دانشگاه کردستان، (23)7، 145-125.
36 شیخ الاسلامی، علی؛ خداکریمی، شهلا و داداش‏زاده، مجید. (بهار 1396). پیش‏بینی تعهد زناشویی براساس رضایت جنسی و سلامت معنوی: نقش میانجی مسئولیت‏پذیری. مجله دین و سلامت، انجمن علمی مددکاری اجتماعی، (1)5، 31-21.
35 شیخ الاسلامی، علی و رمضانی، شکوفه. (بهار 1396). تأثیر امیددرمانی گروهی مبتنی بر نظریه‏ی اسنایدر بر خودکارآمدی مردان کم‏توان جسمی-حرکتی. فصلنامه مددکاری اجتماعی، انجمن علمی مددکاری اجتماعی، (1)6، 12-5.
34 Asadi Bijaeyeh, Jahan Sadat, Ghamari Givi, Hosein & Seykholeslami, Ali. (April 2017). "Comparison of Sensory Processing and Semantic Differentiation in Peoples with Schizophrenia, Multiple Sclerosis and Alzheimer’s Disease", International Journal of Clinical Medicine, 8(4), 257-264.
33 رضایی شریف، علی؛ شیخ الاسلامی، علی و رجب‏پور نیکنام، فاطمه. (بهار 1396). اعتباریابی مقیاس صلاحیت چندفرهنگی روانشناسی مدرسه در مشاوران مدارس. فصلنامه اندازه‏گیری تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران، (25)7، 47-29.
32 سلیمانی، اسماعیل؛ شیخ الاسلامی، علی و موسوی، مهناز. (زمستان 1395). اثربخشی هوش هیجانی بر کفایت اجتماعی و تنظیم هیجانی دانش‏آموزان زورگو (غیرمنضبط). فصلنامه روانشناسی تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران، (42)12، 126-101.
31 شیخ الاسلامی، علی و رمضانی، شکوفه. (زمستان 1395). تاثیر امیددرمانی گروهی بر رضایت از زندگی در مردان با ناتوانی جسمی-حرکتی. فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران، (24)6، 151-135.
30 شیخ الاسلامی، علی. (زمستان 1395). تاثیر آموزش مهارت‏های تفکر انتقادی بر خودنظم‏دهی دانش‏آموزان پایۀ اوّل دورۀ متوسطۀ دوم. فصلنامه پژوهش در نظام‏های آموزشی، انجمن پژوهش‏های آموزشی ایران، (35)10، 162-149.
29 اسدی‏شیشه‏گران، سارا؛ قمری‏کیوی، حسین و شیخ الاسلامی، علی. (زمستان 1395). تأثیر آموزش مهارت‏های ارتباطی بر سبک‏های حل تعارض سازنده و غیرسازنده در نامزدها. دو فصلنامه مشاوره کاربردی، دانشگاه شهید چمران اهواز، (1)6، 88-77.
28 Ghamari Givi, Hosein, Seykholeslami, Ali & Asadi Bijaeyeh, Jahan Sadat. (October 2016). "Comparison of Conscious and Unconscious Memories and Sensory Processing in Peoples With Schizophrenia and Multiple Sclerosis and Alzheimer’s Disease", IIOAB Journal, 7(5), 77-83.
27 شیخ الاسلامی، علی؛ کیانی، احمدرضا؛ احمدی، شیلان و سلیمانی، اسماعیل. (پاییز 1395). پیش‏بینی گرایش به مصرف مواد براساس سیستم‏های فعال‏ساز و بازدارنده‏ی رفتاری، انعطاف‏پذیری شناختی و تحمل آشفتگی در دانش‏آموزان. فصلنامه اعتیادپژوهی سوءمصرف مواد، دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری، (39)10، 128-109.
26 صمدی‏فرد، حمیدرضا؛ نریمانی، محمد، شیخ الاسلامی، علی و میکائیلی، نیلوفر. (پاییز 1395). نقش مولفه‏های اجتناب شناختی و باور فراشناختی در پیش‏بینی طلاق عاطفی همسران. فصلنامه پژوهش‏های مشاوره، انجمن مشاوره ایران، (59)15، 57-38.
25 شیخ الاسلامی، علی؛ قمری‏کیوی، حسین و محمدی، نسیم. (تابستان 1395). اثربخشی آموزش خود-دلسوزی شناختی بر خودکارآمدی ادراک شده زنان سرپرست خانوار تحت سرپرستی کمیته امداد امام خمینی(ره). فصلنامه مددکاری اجتماعی، انجمن علمی مددکاری اجتماعی، (2)5، 19-13.
24 شیخ الاسلامی، علی؛ قمری‏کیوی، حسین و رمضانی، شکوفه. (تابستان 1395). اثربخشی امیددرمانی یر شادکامی مردان ناتوان جسمی-حرکتی. پژوهش‏های مشاوره، انجمن مشاوره ایران، (58)15، 112-96.
23 شیخ الاسلامی، علی؛ محمدی، نسیم و سیداسماعیلی‏قمی، نسترن. (تابستان 1395). مقایسه‏ی استرس والدگری، شادکامی و انعطافپذیری شناختی مادران دارای فرزند کم‌توان‌ذهنی و ناتوان یادگیری. مجله ناتوانی‏های یادگیری، دانشگاه محقق اردبیلی، (4)5، 42-25.
22 شیخ الاسلامی، علی. (بهار و تابستان 1395). پیش‏بینی اهمال‏کاری تحصیلی براساس راهبردهای شناختی، راهبردهای فراشناختی و اضطراب امتحان در دانشجویان. دو فصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری، دانشگاه بوعلی سینای همدان، (6)4، 101-81.
21 سلیمانی، اسماعیل؛ حبیبی‏عسگرآباد، مجتبی؛ بشرپور، سجاد؛ شیخ الاسلامی، علی و نوری پورلیاولی، رقیه. (خرداد 1395). اثربخشی آموزش کنترل خود بر ابعاد کیفیت زندگی بیماران مبتلا به میگرن. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک، دانشگاه علوم پزشکی اراک، (3)19، 37-27.
20 شیخ الاسلامی، علی؛ جعفری، عیسی و عبادیان، علی. (بهار 1395). تاثیر آموزش مهارت‏های زندگی بر خودپنداره‏ی دانش‏آموزان دارای افت تحصیلی. فصلنامه پژوهش در نظام‏های آموزشی، انجمن پژوهش‏های آموزشی ایران، (32)10، 63-53.
19 شیخ الاسلامی، علی؛ صادقی‏ولنی، زلیخا و محمدی، نسیم. (بهار 1395). رابطه‏ی تاب‏آوری و حمایت اجتماعی ادراک شده با سازگاری مادران دارای فرزند کم‏توان‏ذهنی . فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران، (21)6، 155-141.
18 شیخ الاسلامی، علی؛ کریمیان‏پور، غفار و ویسی، روناک. (بهار 1395). پیش‏بینی فرسودگی تحصیلی براساس کیفیت زندگی دانشگاهی و امید به اشتغال در دانشجویان. فصلنامه روانشناسی تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران، (39)12، 43-25.
17 سلیمانی، اسماعیل؛ نجفی، محمود؛ بشرپور، سجاد و شیخ الاسلامی، علی. (زمستان 1394). اثربخشی هوش معنوی بر کیفیت زندگی و شادکامی دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره). فرهنگ در دانشگاه اسلامی، (4)5، 558-537.
16 شیخ الاسلامی، علی؛ درتاج، فریبرز و اسکندر، زهیر. ( زمستان 1394). "اثربخشی شناخت‏درمانی مبتنی بر حضور ذهن بر اضطراب اجتماعی دانش‏آموزان" فصلنامه روانشناسی مدرسه، دانشگاه محقق اردبیلی، (4)4، 110-94.
15 شیخ الاسلامی، علی؛ آذرنیور، سیده‏ساره و محمدی، نسیم. (پاییز 1394). پیش‏بینی کیفیت زندگی زنان متاهل براساس دانش و نگرش جنسی و صفات شخصیت. مجله سلامت و مراقبت، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، (3)17، 269-260.
14 قمری‏کیوی، حسین؛ شیخ الاسلامی، علی و عادل، زهرا. (پاییز 1394). "اثربخشی درمان شناختی-رفتاری بر خشم و بهزیستی روان‏شناختی دختران پرخاشگر"، فصلنامه پژوهش‏های مشاوره، انجمن مشاوره ایران، (55)14، 72-56.
13 شیخ الاسلامی، علی؛ قمری‏کیوی؛ حسین و اشرفی‏ورجوی، صبا. (بهار 1394). "تاثیر آموزش مبتنی بر ذهن‏آگاهی بر خودکنترلی دانش‏آموزان دختر"، فصلنامه در نظام‏های آموزشی، انجمن پژوهش‏های آموزشی ایران، (28)9، 104-87.
12 شیخ الاسلامی، علی؛ قمری‏کیوی، حسین؛ مرادی، مسعود و محمدی، یسرا. (بهار 1394). "اثربخشی گشتالت‏درمانی بر بهزیستی روانشناختی و کیفیت زندگی مادران دارای کودک کم‏توان‏ذهنی"، فصلنامه پژوهش‏های مشاوره، انجمن مشاوره ایران، (53)14، 129-111.
11 عطادخت، اکبر؛ شیخ الاسلامی، علی؛ حسینی‏کیاسری، سیده‏طیبه و جوکارکمال‏آبادی، نجمه. (بهار 1394). "نقش باورهای فراشناختی و هوش هیجانی نابینایان در پیش‏بینی سازگاری اجتماعی و مقایسه‏ی آن با افراد عادی"، فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران، (17)5، 166-149.
10 شیخ الاسلامی، علی؛ درتاج، فریبرز، دلاور، علی و ابراهیمی‏قوام، صغری. (زمستان 1393). "تاثیر آموزش برنامه‏ی کاهش استرس مبتنی بر ذهن‏آگاهی بر تعلّل‏ورزی دانش‏آموزان"، فصلنامه روانشناسی تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران، (34)10، 109-93.
9 Basharpoor, Sajjad & Sheykholeslami, Ali. (August 2015). "The Relation of Marital Adjustment and Family Functions With Quality of Life in Women", Europechr('39')s Journal of Psychology, 11(3), 1-10.
8 شیخ الاسلامی، علی؛ درتاج، فریبرز، دلاور، علی و ابراهیمی‏قوام، صغری. (پاییز 1391). "تاثیر آموزش برنامه‏ی کاهش استرس مبتنی بر ذهن‏آگاهی بر اضطراب امتحان دانش‏آموزان". فصلنامه پژوهش در نظام‏های آموزشی، انجمن پژوهش‏های آموزشی ایران، (18)6، 15-1.
7 Sheykholeslami, Ali & Seyedesmaili Ghomi, Nastaran. (May 2014). "The Relationship between Self-Esteem and Resiliency in Male and Female Students", International Journal of Psychology and Behavioral Research, 1(4), 476-480.
6 Sheykholeslami, Ali & Seyedesmaili Ghomi, Nastaran. (April 2014). "Comparing the Components of Anxiety and Aggression by Using Draw-A-Person Test in Educable Intellectually Disable and Normal Children", International Journal of Psychology and Behavioral Research, 1(3),605-609.
5 Sheykholeslami, Ali, Seyedesmaili Ghomi, Nastaran & Taleghan Mansournejhad, Somayeh. (April 2014). "The Effect of Training Meta-Cognitive Strategies on Students’ Procrastination", International Journal of Psychology and Behavioral Research, 1(3), 600-604.
4 برزگر بفروبی، کاظم و شیخ الاسلامی، علی. (زمستان 1392). "ویژگی‏های روان‏سنجی‏‏ پرسشنامه‏ی محیط یادگیری سازنده‏گرا‏"، فصلنامه روانشناسی مدرسه، دانشگاه محقق اردبیلی، (4)2، 24-6.
3 شیخ الاسلامی، علی؛ برزگر بفروبی، کاظم و خداویردی، ترانه. (زمستان 1392). "نقش خودکارآمدی تحصیلی، خودنظم‏دهی فراشناختی و تفکر انتقادی در پیش‏بینی عملکرد تحصیلی دانش‏آموزان مقطع دبیرستان"، فصلنامه پژوهش در نظام‏های آموزشی، انجمن پژوهش‏های آموزشی ایران، 122-111.
2 شیخ الاسلامی، علی و سیداسماعیلی، نسترن. (تابستان 1393) ."مقایسه‏ی تاثیر روش‏های آموزشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن‏آگاهی و مهارت‏های مطالعه بر اضطراب امتحان دانش‏آموزان" فصلنامه روانشناسی مدرسه، دانشگاه محقق اردبیلی، (2)3، 121-104.
1 سیداسماعیلی، نسترن و شیخ الاسلامی، علی. (تابستان 1392). "مقایسه‏ی نشانه‏های اضطراب و افسردگی در نقاشی آدمکِ دانش‏آموزان عقب‏مانده‏ی ذهنی آموزش‏پذیر و عادی"، فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران، 127-113.
:: ::