اعضا - علی شیخ الاسلامی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: آقای علی شیخ الاسلامی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات ارایه شده
"رابطه‏ی حضور ذهن و ابراز وجود با سازگاری دانش‏آموزان"، اوّلین همایش ملّی روانشناسی مدرسه، انجمن روانشناسی تربیتی، ایران، تهران، 9 آبان 1394.
"رابطه‏ی باورهای غیرمنطقی با اهمال‏کاری تحصیلی دانشجویان"، اوّلین همایش ملّی علمی-پژوهشی روانشناسی، علوم تربیتی و آسیب‏شناسی جامعه، پژوهشسرای شهدای فرهنگی، انجمن علمی پایش و شرکت طلای سبز، ایران، تهران، 10 شهریور 1394.
"رابطه‏ی جوّ روانی-اجتماعی کلاس با درگیری تحصیلی دانشجویان"، اوّلین همایش ملّی علمی-پژوهشی روانشناسی، علوم تربیتی و آسیب‏شناسی جامعه، پژوهشسرای شهدای فرهنگی، انجمن علمی پایش و شرکت طلای سبز، ایران، تهران، 10 شهریور 1394.
"رابطه‏ی کمال‏گرایی با سهل‏انگاری تحصیلی دانشجویان"، اوّلین همایش ملّی علمی-پژوهشی روانشناسی، علوم تربیتی و آسیب‏شناسی جامعه، پژوهشسرای شهدای فرهنگی، انجمن علمی پایش و شرکت طلای سبز، ایران، تهران، 10 شهریور 1394.
"رابطه‏ی حضور ذهن با ابراز وجود دانشجویان"، اوّلین همایش ملّی علمی-پژوهشی روانشناسی، علوم تربیتی و آسیب‏شناسی جامعه، پژوهشسرای شهدای فرهنگی، انجمن علمی پایش و شرکت طلای سبز، ایران، تهران، 10 شهریور 1394.
"رابطه‏ی خودکارآمدی و خودکنترلی با تعلّل‏ورزی تحصیلی دانشجویان"، اوّلین همایش ملّی علمی-پژوهشی روانشناسی، علوم تربیتی و آسیب‏شناسی جامعه، پژوهشسرای شهدای فرهنگی، انجمن علمی پایش و شرکت طلای سبز، ایران، تهران، 10 شهریور 1394.
"مقایسه‏ی افتراق معنایی در افراد مبتلا به اسکیزوفرنی، مولتیپل اسکلروزیس و آلزایمر"، اوّلین همایش بین‏المللی نوآوری و تحقیق در هنر و علوم انسانی، موسسه سفیران فرهنگی مبین، ترکیه، ترکیه، 5 شهریور 1394.
"تاثیر روش آموزشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن‏آگاهی بر باورهای خودکارآمدی مادران دارای کودک کم‏توان‏ذهنی"، همایش ملّی هزاره سوم و علوم انسانی، مرکز توسعه آموزش‏های نوین ایران، ایران، شیراز، 25 خرداد 1394.
"تاثیر گشتالت‏درمانی گروهی بر بهزیستی روانشناختی مادران دارای کودک کم‏توان‏ذهنی"، همایش ملّی هزاره سوم و علوم انسانی، مرکز توسعه آموزش‏های نوین ایران، ایران، شیراز، 25 خرداد 1394.
"تاثیر روش آموزشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن‏آگاهی بر پذیرش کمک‏طلبی دانش‏آموزان"، همایش ملّی هزاره سوم و علوم انسانی، مرکز توسعه آموزش‏های نوین ایران، ایران، شیراز، 25 خرداد 1394.
"مقایسه‏ی پردازش حسی در افراد مبتلا به اسکیزوفرنی، مولتیپل اسکلروزیس و آلزایمر"، دوّمین کنفرانس ملّی و اولین کنفرانس بین‏المللی پژوهش‏های نوین در علوم انسانی، موسسه مدیران ایده‏پرداز، ایران، تهران، 22 خرداد 1394.
"مقایسه‏ی حافظه‏ی هشیار و ناهشیار در افراد مبتلا به اسکیزوفرنی، مولتیپل اسکلروزیس و آلزایمر"، دوّمین کنفرانس ملّی و اولین کنفرانس بین‏المللی پژوهش‏های نوین در علوم انسانی، موسسه مدیران ایده‏پرداز، ایران، تهران، 22 خرداد 1394.
"رابطه‏ی سبک‏های تفکر با هویت تحصیلی دانش‏آموزان"، دوّمین کنفرانس ملّی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی، مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار، ایران، تهران،  15 خرداد 1394.
"رابطه‏ی جوّ عاطفی خانواده با هویت تحصیلی دانش‏آموزان"، دوّمین کنفرانس ملّی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی، مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار، ایران، تهران، 15 خرداد 1394.
"رابطه‏ی تمایزیافتگی خود و رضایت زناشویی در همسران سازگار و ناسازگار"، دوّمین کنفرانس ملّی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی، مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار، ایران، تهران، 15 خرداد 1394.
"رابطه‏ی هوش هیجانی و رضایت زناشویی در همسران سازگار و ناسازگار"، دوّمین کنفرانس ملّی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی، مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار، ایران، تهران، 15 خرداد 1394.
"اثربخشی درمان شناختی-رفتاری بر تحمل آشفتگی نوجوانان پرخاشگر"، دوّمین کنفرانس ملّی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی، مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار، ایران، تهران، 15 خرداد 1394.
"اثربخشی درمان شناختی-رفتاری بر کنترل هیجانی نوجوانان پرخاشگر"، دوّمین کنفرانس ملّی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی، مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار، ایران، تهران، 15 خرداد 1394.
"تاثیر روش آموزشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن‏آگاهی بر شادکامی مادران دارای کودک کم‏توان‏ذهنی"، دوّمین کنفرانس ملّی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی، مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار، ایران، تهران، 15 خرداد 1394.
"تاثیر گشتالت‏درمانی گروهی بر کیفیت زندگی مادران دارای کودک کم‏توان‏ذهنی"، دوّمین کنفرانس ملّی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی، مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار، ایران، تهران، 15 خرداد 1394.
"تاثیر روش آموزشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن‏آگاهی بر خودکنترلی دانش‏آموزان"، دوّمین کنفرانس ملّی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی، مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار، 15 خرداد 1394.
"اهمال‏کاری تحصیلی در دانشجویان سطوح مختلف تحصیلی"، پنجمین کنگره انجمن روانشناسی ایران، ایران، تهران، 15 اردیبهشت 1394.
"افزایش بهره‏وری، خلاقیت و همکاری کارکنان از خلال آموزش‏های کوتاه‏مدت"، پنجمین کنگره انجمن روانشناسی ایران، ایران، تهران، 15 اردیبهشت 1394.
"تعلیم و تربیت در بستر یادگیری سیّار"، سوّمین همایش ملّی ره‏آوران آموزش، انجمن ره‏آوران آموزش دانش گستر، ایران، تهران، 10 خرداد 1393.
"مقایسه‏ی میزان شیوع آزار کلامی نسبت به دانش‏آموزان نابینا و عادی در بین والدین‏شان"، چهارمین کنگره انجمن روانشناسی ایران، 1391.
"رابطه‏ی بین خشونت معلّمان علیه دانش‏آموزان با بزهکاری آنان"، چهارمین کنگره انجمن روانشناسی ایران، ایران، تهران، 1391.
"مقایسه‏ی نشانه‏های اضطراب در نقاشی آدمکِ دانش‏آموزان عقب‏مانده‏ی ذهنی آموزش‏پذیر و عادی"، چهارمین کنگره انجمن روانشناسی ایران، ایران، تهران، 1391.
"رابطه‏ی بین تاب‏آوری و پیشرفت تحصیلی دانش‏آموزان دختر و پسر سال اوّل دبیرستان"، اوّلین همایش ملّی روانشناسی تربیتی، ایران، تهران، 1391.
:: ::