اعضا - نعمت اباذری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: نعمت اباذری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دانشجویان تحت راهنمایی
رذیف عنوان پروژه نام دانشجو استادان راهنما رشته و گرایش تاریخ دفاع
1 بررسی رویه های مینیمال انتقالی در 3 - منیفلد 3 Sol مسعود صحرایی نعمت اباذری ریاضی-هندسه ۱۳۹۲/۰۶/۲۷
بررسی رویه های مینیمال انتقالی در 3 - منیفلد 3 Sol
:: ::