اعضا - اتابک فیضی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر اتابک فیضی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
علایق تحقیقاتی
1- مدل سازی شکست سد (آزمایشگاهی و عددی)
2- هیدرولوژی و مدیریت سیلاب
3- شبیه سازی منابع آب زیرزمینی
4- بررسی روش های تخصیص بهینه منابع آب
5- مدیریت منابع آب و روش های بهینه سازی
6- مدل سازی آزمایشگاهی- فیزیکی در مهندسی آب
7-مدل سازی آزمایشگاهی و عددی در زمینه مهندسی رودخانه و انتقال رسوبات
8-اندرکنش سازه و سیال
9- هیدرولیک رسوب مخازن سد
10-پیش بینی و انتشار سیلاب در رودخانه ها
11- تغییر اقلیم و بررسی اثرات آن بر منابع آب
12- استفاده از مدل های هوشمند در موضوعات مهندسی آب
:: ::