اعضا - اتابک فیضی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر اتابک فیضی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مهارت‌های حرفه‌ای
- آشنایی به نرم افزار   Matlabو Office
- آشنایی به نرم افزارهای تخصصی مهندسی آب از جمله
Flow3D، Fluent، Hec-Ras،Hec-Hms،Gstars
- آشنایی به نرم افزارهای مدیریت منابع آب از جمله
Vensim،Modsim، Weap
- آشنایی با نرم افزاهای کاربردی مهندسی آب از جمله
ArcGIS
:: ::