اعضا - اتابک فیضی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر اتابک فیضی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
فعالیت های اجرایی
- دبیر اجرایی اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار سال 1395
- مشاور فرهنگی دانشکده فنی مهندسی دانشگاه محقق اردبیلی سال 1396 تا حال حاضر
- عضویت در کمیته تحقیقات شرکت آب منطقه ای اردبیل از سال 1392 تا حال حاضر
- عضویت در کارگروه آب و محیط زیست بسیج مهندسین عمران و معماری از سال 1396 تا حال حاضر
- عضویت در کارگروه تخصصی " رودخانه و سیلاب" شرکت آب منطقه ای استان اردبیل از سال 1394 تا حال حاضر
- عضویت در کارگروه تخصصی " سد و تاسیسات وابسته" شرکت آب منطقه ای استان اردبیل از سال 1394 تا حال حاضر
-عضویت در شورای سیاستگذاری کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار- 1395
:: ::