اعضا - سید سعید راثی نظامی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دكتر سید سعید راثی نظامی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلی

 1- دانشگاه محقق اردبیلی (دانشکده فنی-گروه عمران) از مهر 1387 تا مهر 1392 بعنوان استاد مدعو

 2- دانشگاه محقق اردبیلی (دانشکده فنی-گروه عمران) از مهر 1392 بعنوان هیات علمی

 3- دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل (گروه عمران) از مهر 1388 تا مهر 1392 بعنوان استاد مدعو

 4- دانشگاه علوم پزشکی اردبیل (گروه مهندسی بهداشت محیط) از مهر 1389 تاکنون بعنوان استاد مدعو

 5- دانشگاه آزاد واحد اهر (گروه مهندسی عمران) از نیسمال دوم 91-92 بعنوان استاد راهنمای دانشجویان کارشناسی ارشد

6- شركت سازه معماري امروز

  1379

7- شركت نيكاب

  1381

8- شركت تحقيقات پيشرفته

  1384

9-پ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ژوهشگاه صنعت نفت

  1385-1384 و 1389- 1388

10-شرکت نورهان صنايع

  1385-1384

11-شرکت پیماب

  1385

12-شرکت لومان صنعت

  1385 تاکنون

13-دفتر فنی اداره آب منطقه ای اردبیل

  1386 تاکنون

14-کمیته تحقیقات اداره آب منطقه ای اردبیل

  1388 تاکنون

15-شرکت مهندسان مشاور آبگیر

  1389 تا 1390

16-شرکت سامان گستر شریف

  1389 تا 1391

17-شرکت مهندسان مشاور شهرآب زیست

  1392 (ادامه دارد)

 

:: ::