اعضا - الهام قندی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: الهام قندی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
علایق تحقیقاتی
تحلیل پایداری انواع سازه ها-سازه فضاکار-آنالیز ارتعاشی دقیق تیرها-آنالیز تقریبی سازه های ساختمانی با روش سیستم پیوسته- خرابی پیشرونده انواع سازه ها از جمله سازه های کش بستی, ...
:: ::