اعضا - الهام قندی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: الهام قندی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
ردیف عنوا ن مقاله نام نشریه مشخصات نشريه نام نویسندگان
سال انتشار شماره مجله
1 Coupled flexural–torsional dynamic stiffness matrix of an elastically supported axially loaded beam with shear resistant in-fill The structural design of tall and special buildings 2015 24  
E. Ghandi
 B. Rafezy
 K. Abedi
WP. Howson
2 Optimum cost design of reinforced concrete slabs using cuckoo optimization algorithm International journal of optimization in civil engineering 2017 7(4) E. Ghandi
N. Shokrollahi
M. Nasrolahi
3 On triply coupled vibration of eccentrically loaded thin-Walled beam using dynamic stiffness matrix method  Structural engineering and mechanics, An International Journal 2017 62(6) E. Ghandi
B. Shiri
4 تاثیر بار محوری قائم بر ارتعاش آزاد سازه های قابی متقارن با روش سیستم پیوسته نشریه علمی-پژوهشی مهندسی سازه و ساخت 1395 2 E.Ghandi
B.Rafezi
5 "مطالعه آزمايشگاهي رفتار ديوارهاي برشي فولادي سردنورد شده با پوشش فولادي تحت بارگذاري جانبي چرخه اي نشریه علمی و پژوهشی سازه و فولاد 1396 21 Sh.Esmaeili
K.Abedi
E.Ghandi
6 Analytical investigation of the dynamic response of a Timoshenko thin-walled beam with asymmetric cross section under deterministic loads The open civil engineering journal     E.Ghandi  
7 On the bi-planar motion of a Timoshenko beam with shear resistant in-fill International Journal of Mechanical Sciences 2012 57 E. Ghandi
 B. Rafezy WP. Howson
8 بررسی پایداری شبکه های کش­بستی پیوسته و ناپیوسته عضو فشاری متشکل از سادک های مثلثی نشریه عمران محیط زیست دانشگاه تبریز 1388 39(3) E. Ghandi
 K. Abedi
 

:: ::