اعضا - الهام قندی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: الهام قندی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
داوری در کنفرانس‌ها
1- هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران -بابل
2- دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران - تبریز
3- یازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران-  دانشگاه تهران
:: ::