دانشگاه محقق اردبیلی
پروفسور کمال بهمن پور - کارنامه علمی کامل
اطلاعات فردی
پست الکترونیک bahmanpouruma.ac.ir
نشانى پایگاه اینترنتى
نشانی توئیتر
نشانی لینکدین
نشانی گوگل پلاس
نشانی تلگرام
نشانی ریسرچ گیت
نشانی گوگل اسکالر
نشانی پروفایل اسکوپوس
نشانی ارکید
ارجاعات
اچ ایندکس
نام کامل پروفسور کمال بهمن پور
آخرین رشته تحصیلى
محل اخذ آخرین مدرک
اطلاعات شغلی
محل خدمت گروه رياضيات و کاربردها
درجه علمی
استاد
اطلاعات تماس
تلفن محل کار
دورنگار
نشانی
کدپستی
صندوق پستی
شهر
کشور
طرح‌های تحقیقاتی
طرحهای تحقیقاتی
عنوان طرح تاريخ پايان مجری چندم تعداد مجریان نوع طرح
۱ پوچسازهای مدولهای کوهمولوژِی موضعی و حدس لینچ ۱۳۹۵/۰۵/۱۹ اول یک داخل موسسه
۲ مکان آزاد دوگان ماتلیس مدولهای کوهومولوژی موضعی ۱۳۹۵/۰۳/۰۱ اول یک داخل موسسه
دانشجویان تحت راهنمایی
پایان نامه ها و رساله های دانشجویان دوره ی تحصیلات تکمیلی
ردیف عنوان پایان نامه مقطع تحصيلي دانشجو سمت تعداد اساتید راهنما تعداد واحد
۱ بررسی تانسورهای کلینگ-یانو كارشناسي ارشد مشاوره یک ۶
۲ بررسی خمهای مغناطیسی کیلینگ در 3 - منیفلدها كارشناسي ارشد مشاوره یک ۶
۳ مطالبی در مورد رتبه حسابی، بعد کوهومولوژی و رشته های صافی منظم كارشناسي ارشد مشاوره یک ۶
۴ خواص متناهی بودن و ناصفر شدن مدول های کو هومولوژی موضعی دكتري تخصصي راهنما دو ۲۰
۵ ایده آلهای اول فازی و ایده آلهای ماکزیمال فازی كارشناسي ارشد راهنما یک ۶
۶ مدولهای کوهن - مکالی روی حلقه های موضعی و نوتری كارشناسي ارشد راهنما یک ۶
۷ ایده آلهای اول وابسته در حلقه های جابجایی غیر نوتری كارشناسي ارشد راهنما یک ۶
۸ مطالعه مدولهای ضربی و هم ضربی و نتایج مربوطه كارشناسي ارشد راهنما یک ۶
۹ بررسی رویه های ایزوپارامتری در آرسه با استفاده از رویه های نرمال كارشناسي ارشد مشاوره یک ۶
۱۰ بررسی متر تورستن در فضای تیچ مولر كارشناسي ارشد مشاوره یک ۶
۱۱ بررسی زیرمدولهای محض مدولهای ضربی كارشناسي ارشد مشاوره دو ۶
۱۲ p - گروهای متناهی که اندیس زیرگروهای دوری غیر نرمالشان در نرمالساز آنها کوچک است كارشناسي ارشد مشاوره یک ۶
۱۳ زیر مدولهای 2 - جاذب کلاسیک از مدول های دلخواه روی حلقه های جابجایی كارشناسي ارشد راهنما یک ۶
۱۴ مطالعه ایده آل های 2 - تحویلناپذیر و قویا 2 - تحویلناپذیر حلقه های جابجایی كارشناسي ارشد راهنما یک ۶
۱۵ مطالبی درباره دوگان زیرمدولهای اول كارشناسي ارشد راهنما یک ۶
۱۶ دوگان زیرمدول های اول و مدول های هم مجزا كارشناسي ارشد راهنما یک ۶
۱۷ درباره L-مدولهای تصویری فازی كارشناسي ارشد راهنما یک ۶
۱۸ درباره حلقه های نوتری تقریبا کوهن-مکالی كارشناسي ارشد راهنما یک ۶
۱۹ الگوریتمی برای ساختن گروههای حل پذیر متناهی كارشناسي ارشد مشاوره یک ۶
۲۰ الگوریتمی برای ساختن گروههای حل پذیر متناهی كارشناسي ارشد مشاوره یک ۶
۲۱ بررسی بعضی از خواص توپولوژیک طیف زیرمدولهای فازی كارشناسي ارشد راهنما یک ۶
۲۲ پوچساز مدول های کوهمولوژی موضعی دكتري تخصصي راهنما یک ۲۰
۲۳ تجزیه ی اولیه ی مدول ها و پوچسازهای مدول های کوهمولوژی موضعی دكتري تخصصي مشاوره یک ۲۰
۲۴ متناهی بودن اعداد باس و خواصی از مدول های کوهمولوژی موضعی دكتري تخصصي راهنما یک ۲۰
۲۵ مطالعه ای درباره فانکتورهای همولوژیک مدول های کوهمولوژی موضعی دكتري تخصصي راهنما دو ۲۰
۲۶ مدول های ضربی و نتایج مربوطه كارشناسي ارشد راهنما دو ۶
۲۷ هم متناهی بودن مدول های کوهمولوژی موضعی تعمیم یافته آرتینی دكتري تخصصي راهنما دو ۲۰
۲۸ بررسی ژئودزیک های بسته با همولوژی موضعی روی منیفلدهای غیر فشرده كارشناسي ارشد راهنما دو ۶
دانشجویان تحت مشاوره
پایان نامه ها و رساله های دوره ی تحصیلات تکمیلی
ردیف عنوان پایان نامه مقطع تحصيلي دانشجو سمت تعداد اساتید راهنما تعداد واحد
۱ بررسی تانسورهای کلینگ-یانو كارشناسي ارشد مشاوره یک ۶
۲ بررسی خمهای مغناطیسی کیلینگ در 3 - منیفلدها كارشناسي ارشد مشاوره یک ۶
۳ مطالبی در مورد رتبه حسابی، بعد کوهومولوژی و رشته های صافی منظم كارشناسي ارشد مشاوره یک ۶
۴ خواص متناهی بودن و ناصفر شدن مدول های کو هومولوژی موضعی دكتري تخصصي راهنما دو ۲۰
۵ ایده آلهای اول فازی و ایده آلهای ماکزیمال فازی كارشناسي ارشد راهنما یک ۶
۶ مدولهای کوهن - مکالی روی حلقه های موضعی و نوتری كارشناسي ارشد راهنما یک ۶
۷ ایده آلهای اول وابسته در حلقه های جابجایی غیر نوتری كارشناسي ارشد راهنما یک ۶
۸ مطالعه مدولهای ضربی و هم ضربی و نتایج مربوطه كارشناسي ارشد راهنما یک ۶
۹ بررسی رویه های ایزوپارامتری در آرسه با استفاده از رویه های نرمال كارشناسي ارشد مشاوره یک ۶
۱۰ بررسی متر تورستن در فضای تیچ مولر كارشناسي ارشد مشاوره یک ۶
۱۱ بررسی زیرمدولهای محض مدولهای ضربی كارشناسي ارشد مشاوره دو ۶
۱۲ p - گروهای متناهی که اندیس زیرگروهای دوری غیر نرمالشان در نرمالساز آنها کوچک است كارشناسي ارشد مشاوره یک ۶
۱۳ زیر مدولهای 2 - جاذب کلاسیک از مدول های دلخواه روی حلقه های جابجایی كارشناسي ارشد راهنما یک ۶
۱۴ مطالعه ایده آل های 2 - تحویلناپذیر و قویا 2 - تحویلناپذیر حلقه های جابجایی كارشناسي ارشد راهنما یک ۶
۱۵ مطالبی درباره دوگان زیرمدولهای اول كارشناسي ارشد راهنما یک ۶
۱۶ دوگان زیرمدول های اول و مدول های هم مجزا كارشناسي ارشد راهنما یک ۶
۱۷ درباره L-مدولهای تصویری فازی كارشناسي ارشد راهنما یک ۶
۱۸ درباره حلقه های نوتری تقریبا کوهن-مکالی كارشناسي ارشد راهنما یک ۶
۱۹ الگوریتمی برای ساختن گروههای حل پذیر متناهی كارشناسي ارشد مشاوره یک ۶
۲۰ الگوریتمی برای ساختن گروههای حل پذیر متناهی كارشناسي ارشد مشاوره یک ۶
۲۱ بررسی بعضی از خواص توپولوژیک طیف زیرمدولهای فازی كارشناسي ارشد راهنما یک ۶
۲۲ پوچساز مدول های کوهمولوژی موضعی دكتري تخصصي راهنما یک ۲۰
۲۳ تجزیه ی اولیه ی مدول ها و پوچسازهای مدول های کوهمولوژی موضعی دكتري تخصصي مشاوره یک ۲۰
۲۴ متناهی بودن اعداد باس و خواصی از مدول های کوهمولوژی موضعی دكتري تخصصي راهنما یک ۲۰
۲۵ مطالعه ای درباره فانکتورهای همولوژیک مدول های کوهمولوژی موضعی دكتري تخصصي راهنما دو ۲۰
۲۶ مدول های ضربی و نتایج مربوطه كارشناسي ارشد راهنما دو ۶
۲۷ هم متناهی بودن مدول های کوهمولوژی موضعی تعمیم یافته آرتینی دكتري تخصصي راهنما دو ۲۰
۲۸ بررسی ژئودزیک های بسته با همولوژی موضعی روی منیفلدهای غیر فشرده كارشناسي ارشد راهنما دو ۶
مقالات چاپ شده

Kamal Bahmanpour

On the Abelian categories of cofinite modules
Journal of Algebra and its applications 23 (2024), 2450005. 

Kamal Bahmanpour
Cofiniteness of torsion functors of a pair of cofinite modules (II)
Communications in Algebra 51 (2023), 496-509.

Kamal Bahmanpour
Local cohomology, cofiniteness and homological functors of modules
Czechoslovak mathematical journal 72 (2022), 541-558.

Kamal Bahmanpour
On a question of Hartshorne
Collectanea Mathematica 72 (2021), 527-568.

Kamal Bahmanpour
Artinian local cohomology modules of cofinite modules
Journal of Algebra and its applications 21 (2022), 2250029. 
 
Cofiniteness of torsion functors of a pair of cofinite modules
Communications in Algebra 49 (2021), 2837-2850.

Kamal Bahmanpour
A note on Abelian categories of cofinite modules
Communications in Algebra 48 (2020), 254-262.
  
Cofiniteness over Noetherian complete local rings
Communications in Algebra 47 (2019), 4575-4585. 
 
Kamal Bahmanpour
A study of cofiniteness through minimal associated primes
Communications in Algebra 47 (2019), 1327-1347.
 
Kamal Bahmanpour
Cohomological dimension, cofiniteness and Abelian categories of cofinite modules
Journal of Algebra 484 (2017), 168-197.
  
Kamal Bahmanpour
A note on Lynchs conjecture
Communications in Algebra 45 (2017), 2738-2745.
 
Kamal Bahmanpour
Exactness of ideal transforms and annihilators of top local cohomology modules
Journal of the Korean Mathematical Society 52 (2015), 1253-1270.
 
Kamal Bahmanpour
The prime spectrum and dimension of ideal transform algebras
Rocky Mountain Journal of Mathematics 47 (2017), 1415-1426.
 
Kamal Bahmanpour
On the category of cofinite weakly Laskerian modules
Mathematica Scandinavica 115 (2014), 62-68.
 
Kamal Bahmanpour
A note on homological dimensions of Artinian local cohomology modules
Canadian Mathematical Bulletin 56 (2013), 491-499.
 
Kamal Bahmanpour
Regular sequences and vanishing of homological functors
Journal of Algebra and its applications 17 (2018), 1850220.
 
Kamal Bahmanpour
A complex of modules and its applications to local cohomology and extension functors
Mathematica Scandinavica 117 (2015), 150-160.
 
Kamal Bahmanpour
Annihilators of local cohomology modules
Communications in Algebra 43 (2015), 2509-2515. 
 
Kamal Bahmanpour
Cohen-Macaulay modules over Noetherian local rings
Bulletin of the Korean Mathematical Society 51 (2014), 373-386.
 
Kamal Bahmanpour
A note on generalized Cohen-Macaulay rings
Mathematical Reports 22(72) (2020), 351-361.
 
Kamal Bahmanpour
Prime numbers p with expression p = a2 ± ab ± b2
Journal of Number Theory 166 (2016), 208-218. 
 
Kamal Bahmanpour
Extension functors of generalized local cohomology modules and Serre subcategories
Mathematical Researches 8 (2022), 43-56.
 
Kamal Bahmanpour, Reza Naghipour
Cofiniteness of local cohomology modules for ideals of small dimension
Journal of Algebra 321 (2009), 1997-2011.
 
Kamal Bahmanpour, Reza Naghipour
On the cofiniteness of local cohomology modules
Proceedings of the American Mathematical Society 136 (2008), 2359-2363.
 
Kamal Bahmanpour, Reza Naghipour
Associated primes of local cohomology modules and Matlis duality
Journal of Algebra 320 (2008), 2632-2641.
 

Kamal Bahmanpour, Reza Naghipour
A new characterization of Cohen-Macaulay rings
Journal of Algebra and Its Applications 13 (2014), 1450064.
 
Kamal Bahmanpour, Reza Naghipour
Faltings’ finiteness dimension of local cohomology modules over local Cohen-Macaulay rings
Canadian Mathematical Bulletin 60 (2017), 225-234.
 
Kamal Bahmanpour, Pham Hung Quy
Localization at countably infinitely many prime ideals and applications
Journal of Algebra and Its Applications 15 (2016), 1650045.
 
Kamal Bahmanpour, Kamran Divaani-Aazar
Weakly Laskerian rings versus Noetherian rings
Rendiconti del Seminario Matematico della Università di Padova - The mathematical journal of the university of Padua 138 (2017), 239-256.
 
Kamal Bahmanpour, Moharram Aghapournahr
A note on cofinite modules
Communications in Algebra 44 (2016), 3683-3691. 
 
Moharram Aghapournahr, Kamal Bahmanpour
Some results on top local cohomology modules
Rocky Mountain Journal of Mathematics [accepted]

Moharram Aghapournahr, Kamal Bahmanpour
A characterization of cominimax and weakly cofinite modules
Communications in Algebra 48 (2020), 5421-5429.
 
Moharram Aghapournahr, Kamal Bahmanpour
Cofiniteness of weakly Laskerian local cohomology modules
Bulletin mathématique de la Société des Sciences Mathématiques de Roumanie 57 (2014), 347-356. 
 
Moharram Aghapournahr, Kamal Bahmanpour
Finiteness properties of extension functors of ETH-cofinite modules
Bulletin mathématique de la Société des Sciences Mathématiques de Roumanie 62 (2019), 217-227. 

Moharram Aghapournahr, Kamal Bahmanpour
Cofiniteness of general local cohomology modules for small dimensions
Bulletin of the Korean Mathematical Society 53 (2016), 1341-1352. 
 
Kamal Bahmanpour, Ghader Ghasemi
On the asymptotic behavior of the Bass numbers of modules
Communications in Algebra 42 (2014), 2107-2113. 
 
Nemat Abazari,
Kamal Bahmanpour
A note on the Artinian cofinite modules
Communications in Algebra 42 (2014), 1270-1275. 

Nemat Abazari, Kamal Bahmanpour
On the finiteness of Bass numbers of local cohomology modules
Journal of Algebra and Its Applications 10 (2011), 783-791. 
 
Nemat Abazari,
Kamal Bahmanpour
Extension functors of local cohomology modules and Serre categories of modules
Taiwanese Journal of Mathematics 19 (2015), 211-220. 
 
Rasoul Abazari,
Kamal Bahmanpour
Cofiniteness of extension functors of cofinite modules
Journal of Algebra 330 (2011), 507-516.
 
Yavar Irani,
Kamal Bahmanpour
Finiteness properties of extension functors of cofinite modules
Bulletin of the Korean Mathematical Society 50 (2013), 649-657. 
 
Kamal Bahmanpour, Masoud Seidali Samani

On the cohomological dimension of finitely generated modules
Bulletin of the Korean Mathematical Society 55 (2018), 311-317. 
  
Masoud Seidali Samani, Kamal Bahmanpour

Annihilator of local cohomology modules under the ring extension R⊂R[X]
Journal of Algebraic Systems 8 (2020), 95-102. 

Kamal Bahmanpour, Reza Naghipour, Monireh Sedghi
On the category of cofinite modules which is Abelian
Proceedings of the American Mathematical Society 142 (2014), 1101-1107.
 
Kamal Bahmanpour, Reza Naghipour, Monireh Sedghi

Minimaxness and cofiniteness properties of local cohomology modules
Communications in Algebra 41 (2013), 2799-2814.
 
Kamal Bahmanpour, Reza Naghipour, Monireh Sedghi

On the finiteness of Bass numbers of local cohomology modules and cominimaxness
Houston Journal of Mathematics 40 (2014), 319-337.
 
Kamal Bahmanpour, Reza Naghipour, Monireh Sedghi

Cofiniteness with respect to ideals of small dimensions
Algebras and Representation Theory  18 (2015), 369-379.

Kamal Bahmanpour, Reza Naghipour, Monireh Sedghi
Cofiniteness of local cohomology modules
Algebra Colloquium 21 (2014), 605-614.
 
Kamal Bahmanpour, Reza Naghipour, Monireh Sedghi

Modules cofinite and weakly cofinite with respect to an ideal
Journal of Algebra and its applications 17 (2018), 1850056.
 
Monireh Sedghi, Kamal Bahmanpour, Reza Naghipour

On the finiteness properties of local cohomology modules for regular local rings
Tokyo Journal of Mathematics 40 (2017), 83-96.
 
Ali Akbar Mehrvarz, Kamal Bahmanpour, Reza Naghipour

Socle finiteness of local cohomology modules and Gorenstein ideals
Algebras and Representation Theory  17 (2014), 1207-1215.
 
Ali Akbar Mehrvarz, Kamal Bahmanpour, Reza Naghipour

Arithmetic rank, cohomological dimension and filter regular sequences
Journal of Algebra and its applications 8 (2009), 855-862.
 
Kamal Bahmanpour, Reza Naghipour, Mehdi Sehatkhah

Asymptotic behavior of associated primes of certain ext modules
Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics 45 (2016), 1329-1334.
 
Kamal Bahmanpour, Ahmad Khojali, Reza Naghipour

A note on minimal prime divisors of an ideal
Algebra Colloquium 18 (2011), 727-732.

Kamal Bahmanpour, Seadat Ollah Faramarzi, Reza Naghipour
Finiteness properties of local cohomology modules and generalized regular sequences
Journal of Algebra and its applications 9 (2010), 315-325.
 
Reza Naghipour, Kamal Bahmanpour, Imaneh Khalili Gorji

Cofiniteness of torsion functors of cofinite modules
Colloquium Mathematicum 136 (2014), 221-230.
 
Gholamreza Pirmohammadi, Khadijeh Ahmadi Amoli, Kamal Bahmanpour

Some homological properties of ideals with cohomological dimension one
Colloquium Mathematicum 149 (2017), 225-238.
 
Gholamreza Pirmohammadi, Khadijeh Ahmadi Amoli, Kamal Bahmanpour

Artinian cofinite modules and going-up for  RȒ
Acta Mathematica Vietnamica 42 (2017), 605-613.
 
Kamal Bahmanpour, Jafar A’zami, Ghader Ghasemi

On the annihilators of local cohomology modules
Journal of Algebra 363 (2012), 8-13.
 
Kamal Bahmanpour, Jafar A’zami, Ghader Ghasemi

A short note on cohomological dimension
Moscow Mathematical Journal 18 (2018), 205-210.
 
Ghader Ghasemi, Kamal Bahmanpour, Jafar A’zami

Upper bounds for the cohomological dimensions of finitely generated modules over a commutative Noetherian ring
Colloquium Mathematicum 137 (2014), 263-270.
 
Ghader Ghasemi, Kamal Bahmanpour, Jafar A’zami

On the cofiniteness of Artinian local cohomology modules
Journal of Algebra and its applications 15 (2016), 1650070.
 
Hamidreza Karimirad, Moharram Aghapournahr, Kamal Bahmanpour

Finiteness properties of extension functors of cominimax modules
Communications in Algebra 49 (2021), 5263-5272.

Behrouz Sadeghi, Kamal Bahmanpour, Jafar A’zami
Artinian cofinite modules over complete Noetherian local rings
Czechoslovak mathematical journal 63 (2013), 877-885.

Iraj Bagheriyeh, Kamal Bahmanpour, Jafar A’zami
Cofiniteness and non-vanishing of local cohomology modules
Journal of Commutative Algebra 6 (2014), 305-321.

Iraj Bagheriyeh, Jafar A’zami, Kamal Bahmanpour
Cofiniteness of local cohomology modules over Noetherian local rings
Bulletin of the Belgian Mathematical Society-Simon Stevin 22 (2015), 715-724.
 
Iraj Bagheriyeh, Jafar A’zami, Kamal Bahmanpour

Generalization of the Lichtenbaum–Hartshorne vanishing theorem
Communications in Algebra 40 (2012), 134-137.
 
Fatemeh Sohrabi, Kamal Bahmanpour, Ghader Ghasemi

Some equivalent conditions for Huneke’s two conjectures
Quaestiones Mathematicae 42 (2019), 985-995.
 
Farzaneh Vahdanipour, Kamal Bahmanpour, Ghader Ghasemi

Zero-dimensional Non-Artinian local cohomology modules
Archiv der Mathematik 115 (2020), 499-508.

Farzaneh Vahdanipour, Kamal Bahmanpour, Ghader Ghasemi
On the cofiniteness of generalized local cohomology modules
Bulletin of the Belgian Mathematical Society-Simon Stevin 27 (2020), 557-566.
 
Iraj Bagheriyeh, Kamal Bahmanpour, Ghader Ghasemi

A note on cohomological dimension over Cohen-Macaulay rings
Bulletin of the Korean Mathematical Society 57 (2020), 275-280.
 
Iraj Bagheriyeh, Kamal Bahmanpour, Ghader Ghasemi

Cofiniteness and annihilators of top local cohomology modules
Mathematical Reports 25 (2023), 1-19.
 
Yavar Irani, Kamal Bahmanpour, Ghader Ghasemi
Some homological properties of generalized local cohomology modules
Journal of Algebra and Its Applications 18 (2019), 1950238.
 
Yavar Irani, Kamal Bahmanpour, Ghader Ghasemi
On the projective dimension of Artinian modules
Journal of Algebraic Systems 9 (2021), 13-20.

Mehrzad Khanjari, Kamal Bahmanpour, Ghader Ghasemi
Big relative Cohen-Macaulay modules
Colloquium Mathematicum 160 (2020), 133-139.

Mehrzad Khanjari, Kamal Bahmanpour, Ghader Ghasemi
On the existence of maximal Cohen-Macaulay modules over Noetherian complete local rings
Communications in Algebra 48 (2020), 1392-1398.

 


 
افتخارات و جوایز
1. پژوهشگر برتر استانی در گروه علوم پایه در سال 1396
داوری مقالات در مجلات علمی
داوری مقالات
ردیف نام نشریه نمایه نشریه سال
۱ International Electronic Journal of Algebra علمی - پژوهشی خارجی 2015
۲ Czechoslovak Mathematical Journal علمی - پژوهشی خارجی 2015
۳ Miskolc mathematical notes علمی - پژوهشی خارجی 2016
۴ Bulletin of the Korean Mathematical Society علمی - پژوهشی خارجی 2016
۵ Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics علمی - پژوهشی خارجی 2016
۶ Quaestiones Mathematicae علمی - پژوهشی خارجی 2016
۷ Acta Mathematica Vietnamica علمی - پژوهشی خارجی ۱۳۹۵
۸ Journal of Algebra and its Applications علمی - پژوهشی خارجی ۱۳۹۵
۹ Journal of Algebra and its Applications علمی - پژوهشی خارجی 2017
۱۰ Journal of Algebra and its Applications علمی - پژوهشی خارجی 2017
۱۱ Czechoslovak Mathematical Journal علمی - پژوهشی خارجی 2017
۱۲ Czechoslovak Mathematical Journal علمی - پژوهشی خارجی 2017
۱۳ Bulletin of the Korean Mathematical Society علمی - پژوهشی خارجی 2016
۱۴ Communications in Algebra علمی - پژوهشی خارجی ۱۳۹۶
۱۵ Publicationes Mathematicae Debrecen علمی - پژوهشی خارجی ۱۳۹۶
۱۶ Communications in Algebra علمی - پژوهشی خارجی ۱۳۹۶
۱۷ Kyoto Journal of Mathematics علمی - پژوهشی خارجی ۱۳۹۶
۱۸ Beiträge zur Algebra und Geometrie / Contributions to Algebra and Geometry علمی - پژوهشی خارجی ۱۳۹۷
۱۹ International Electronic Journal of Algebra علمی - پژوهشی خارجی ۱۳۹۷
۲۰ Journal of Algebra and its applications علمی - پژوهشی خارجی ۱۳۹۷
۲۱ Bulletin of the Malaysian Mathematical Sciences Society علمی - پژوهشی خارجی ۱۳۹۷
۲۲ Journal of Algebraic Systems علمی - پژوهشی داخلی ۱۳۹۷
۲۳ Miskolc mathematical notes علمی - پژوهشی خارجی ۱۳۹۸
۲۴ Bulletin of the Iranian Mathematical Society علمی - پژوهشی داخلی ۱۳۹۸
۲۵ Communications in Algebra علمی - پژوهشی خارجی ۱۳۹۸
۲۶ Mathematical Research Letters علمی - پژوهشی خارجی ۱۳۹۸
۲۷ Journal of Algebra and its Applications علمی - پژوهشی خارجی ۱۳۹۸
۲۸ Journal of Algebraic systems علمی - پژوهشی داخلی ۱۳۹۸
۲۹ Bulletin of the Iranian mathematical society علمی - پژوهشی داخلی ۱۳۹۹
برگشت به صفحه کارنامه علمی