EN | AR | AZ |

اعضا - کمال بهمن پور


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: پروفسور کمال بهمن پور | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دانشجویان تحت مشاوره
پایان نامه ها و رساله های دوره ی تحصیلات تکمیلی
ردیف عنوان پایان نامه مقطع تحصيلي دانشجو سمت تعداد اساتید راهنما تعداد واحد
۱ بررسی تانسورهای کلینگ-یانو كارشناسي ارشد مشاوره یک ۶
۲ بررسی خمهای مغناطیسی کیلینگ در 3 - منیفلدها كارشناسي ارشد مشاوره یک ۶
۳ مطالبی در مورد رتبه حسابی، بعد کوهومولوژی و رشته های صافی منظم كارشناسي ارشد مشاوره یک ۶
۴ خواص متناهی بودن و ناصفر شدن مدول های کو هومولوژی موضعی دكتري تخصصي راهنما دو ۲۰
۵ ایده آلهای اول فازی و ایده آلهای ماکزیمال فازی كارشناسي ارشد راهنما یک ۶
۶ مدولهای کوهن - مکالی روی حلقه های موضعی و نوتری كارشناسي ارشد راهنما یک ۶
۷ ایده آلهای اول وابسته در حلقه های جابجایی غیر نوتری كارشناسي ارشد راهنما یک ۶
۸ مطالعه مدولهای ضربی و هم ضربی و نتایج مربوطه كارشناسي ارشد راهنما یک ۶
۹ بررسی رویه های ایزوپارامتری در آرسه با استفاده از رویه های نرمال كارشناسي ارشد مشاوره یک ۶
۱۰ بررسی متر تورستن در فضای تیچ مولر كارشناسي ارشد مشاوره یک ۶
۱۱ بررسی زیرمدولهای محض مدولهای ضربی كارشناسي ارشد مشاوره دو ۶
۱۲ p - گروهای متناهی که اندیس زیرگروهای دوری غیر نرمالشان در نرمالساز آنها کوچک است كارشناسي ارشد مشاوره یک ۶
۱۳ زیر مدولهای 2 - جاذب کلاسیک از مدول های دلخواه روی حلقه های جابجایی كارشناسي ارشد راهنما یک ۶
۱۴ مطالعه ایده آل های 2 - تحویلناپذیر و قویا 2 - تحویلناپذیر حلقه های جابجایی كارشناسي ارشد راهنما یک ۶
۱۵ مطالبی درباره دوگان زیرمدولهای اول كارشناسي ارشد راهنما یک ۶
۱۶ دوگان زیرمدول های اول و مدول های هم مجزا كارشناسي ارشد راهنما یک ۶
۱۷ درباره L-مدولهای تصویری فازی كارشناسي ارشد راهنما یک ۶
۱۸ درباره حلقه های نوتری تقریبا کوهن-مکالی كارشناسي ارشد راهنما یک ۶
۱۹ الگوریتمی برای ساختن گروههای حل پذیر متناهی كارشناسي ارشد مشاوره یک ۶
۲۰ الگوریتمی برای ساختن گروههای حل پذیر متناهی كارشناسي ارشد مشاوره یک ۶
۲۱ بررسی بعضی از خواص توپولوژیک طیف زیرمدولهای فازی كارشناسي ارشد راهنما یک ۶
۲۲ پوچساز مدول های کوهمولوژی موضعی دكتري تخصصي راهنما یک ۲۰
۲۳ تجزیه ی اولیه ی مدول ها و پوچسازهای مدول های کوهمولوژی موضعی دكتري تخصصي مشاوره یک ۲۰
۲۴ متناهی بودن اعداد باس و خواصی از مدول های کوهمولوژی موضعی دكتري تخصصي راهنما یک ۲۰
۲۵ مطالعه ای درباره فانکتورهای همولوژیک مدول های کوهمولوژی موضعی دكتري تخصصي راهنما دو ۲۰
۲۶ مدول های ضربی و نتایج مربوطه كارشناسي ارشد راهنما دو ۶
۲۷ هم متناهی بودن مدول های کوهمولوژی موضعی تعمیم یافته آرتینی دكتري تخصصي راهنما دو ۲۰
۲۸ بررسی ژئودزیک های بسته با همولوژی موضعی روی منیفلدهای غیر فشرده كارشناسي ارشد راهنما دو ۶
:: ::