اعضا - کمال بهمن پور


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: پروفسور کمال بهمن پور | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
طرح‌های تحقیقاتی
طرحهای تحقیقاتی
عنوان طرح تاريخ پايان مجری چندم تعداد مجریان نوع طرح
۱ پوچسازهای مدولهای کوهمولوژِی موضعی و حدس لینچ ۱۳۹۵/۰۵/۱۹ اول یک داخل موسسه
۲ مکان آزاد دوگان ماتلیس مدولهای کوهومولوژی موضعی ۱۳۹۵/۰۳/۰۱ اول یک داخل موسسه
:: ::