اعضا - حامد رحمن شکرگزار


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: آقای حامد رحمن شکرگزار | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دانشجویان تحت مشاوره
 
لیست پایان نامه های کارشناسی ارشد خاتمه یافته-استاد مشاور
نام دانشجو عنوان پایان نامه گرایش سال فارغ التحصیلی
لاله نوعی اقدم مطالعه عددی تاثیر نسبت ابعاد هندسی بر پدیده اسلاشینگ مخازن مستطیلی تحت تحریک زاویه دار سازه هیدرولیکی 1395
نسیم صمدی اردی اثر مشخصات زلزله در میرایی سازه یک درجه آزادی معادل با لحاظ اثر اندرکنش خاک و سازه زلزله 1396
امین آردن ارزیابی تاب آوری لرزه ای سازه های ساختمانی با استفاده از منحنیهای شکنندگی زلزله 1397
رقیه حسن زاده تحلیل دینامیکی تیر متناوب با استفاده از بسط مضاعف سازه 1397
علیرضا ساعدی مدلسازی عددی رقتار دال بتن آرمه معمولی و پیش تنیده دارای بازشو تحت اثر بارهای استاتیکی سازه 1398
 
 
 
:: ::